Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

 

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Ik woon al 40 jaar in het buitenland . En heb daar altijd gewerkt en dus ben ik belastingplichtig en verzekerd tegen ziektekosten.

Omdat ik nog een geringe AOW uitkering heb , wordt door het CAK bijdragen ingehouden voor medische zorg. Deze zorg heb ik niet nodig omdat ik in mijn woonland al verzekerd ben.

Hoe kan ik deze bijdrage aan het CAK stoppen?

Weergaven: 3659

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20221016, Geldzaken, Overheid

Reactie van Janny O. op 18 Oktober 2022 op 10.30

Jeannette, ik vind het inmiddels prima. Je zei alleen eerder dat ik aannames deed. En hetgeen je zelf doet is dus aannames doen. Inmiddels ben je nu ook "kunnen" aan het schrijven.

Als Hans elders verzekerd is tegen ziektekosten dan hoop ik voor hem dat hij het snel geregeld krijgt bij het CAK, maar hij is wel heel erg cryptisch in zijn verhaal. Bedragen waar geen touw aan vast te knopen is. Natuurlijk hoeft hij zijn doopceel hier niet te plaatsen, maar een beetje duidelijkheid is voor de mensen die hem willen adviseren wel wat makkelijker.

Reactie van Jeannette op 18 Oktober 2022 op 12.40

Willem, nogmaals, het S1 formulier is hier nu juist niet het goede formulier:
"Bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor gedetacheerde werknemers, grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en wie door hen wordt onderhouden." 

Hans woont naar eigen zeggen nu juist wel in het land waar hij verzekerd is.

Zodra Hans het S1 formulier van het CAK naar zijn verzekeraar stuurt, is hij niet meer langer verzekerd door zijn huidige verzekeraar maar door het SVB via Nederland en zal hij over zijn volledige inkomen bijdrages moeten afdragen aan Nederland. Dat is niet wat hij wil bereiken. Hij betaalt op dit moment naar eigen zeggen belasting in zijn woonland, niet aan Nederland.

A1: Verklaring van de geldende wetgeving. Bewijst dat u in een ander EU-land socialezekerheidspremies betaalt.  Dus dat formulier moet van zijn huidige verzekeraar naar SVB/CAK

Reactie van Jeannette op 18 Oktober 2022 op 13.17

Als je dat vorige week gedaan hebt, zul je hiervan de gevolgen gaan merken, je wordt vanaf nu door het CAK "ingelijfd" en dus ga je aan het CAK bijdrages betalen en niet meer in Frankrijk aan het CPAM. Ik weet niet of dit is wat je wilt bereiken, maar met het S1 geeft het CAK aan de CPAM aan dat zij voor jou de kosten gaan betalen voor de ziektezorg en dat het CPAM je een carte vitale kan verstrekken. 
Als jij een pensioen uit Frankrijk ontvangt waarmee je rechten hebt op een ziektekosten verzekering, moet je juist niet het S1 van het CAK naar de CPAM sturen, maar moet jouw CPAM aan het CAK laten weten door het versturen van een A1 dat je al bij hen verzekerd bent. 
Je zegt via het CARSAT je pensioen hebt op gevraagd maar betekent dit dat je ook een pensioen uit Frankrijk ontvangt? Dat hoeft namelijk niet.  

Het CAK stuurt jou inderdaad een S1 toe want zij willen graag bij jou de premies innen. Als jij van mening bent dat je rechten hebt op een ziektekosten verzekering in Frankrijk op grond van inkomen uit Frankrijk, moet je nu juist niet dat S1 naar je CPAM sturen, hoe graag zij dit ook 'willen'.
Ben je eenmaal via het CAK verzekerd dan is dat moeilijk tot onmogelijk om weer terug te draaien. 

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 0.27

CPAM dient te beoordelen of men verzekerd is ten laste van het Franse wettelijke ziektekostenstelsel, en wel op de in de Franse wetgeving geldende voorwaarden, in samenhang met internationale regelingen, waaronder regelingen voor verdragsgerechtigdheid naar Vo883/2004. CPAM is in feite ook de enige instantie, als woonlandorgaan, die over de informatie beschikt om dat te kunnen doen.

Het CAK gaat primair uit van de veronderstelling dat men verdragsgerechtigd is indien AOW of vroegpensioen vanuit Nederland ontvangen wordt en doet daarop de zk-bijdrage inhouden (naar art. 6.3. RZv) , tenzij CPAM aan CAK bericht dat men niet, of niet langer, verdragsgerechtigd is ten laste van Nederland. 

In beginsel zou de vaststelling van de verzkeringsstatus door CPAM en daarna CAK dus kunnen verlopen zonder tussenkomst van de individu die al in Frankrijk woont en daar al zk-verzekerd is/was. Het kan echter geen kwaad CPAM te verzoeken tot een beoordeling te komen indien het dat niet op eigen initiatief, of te traag,  doet.

In bijzondere gevallen, indien het woonlandorgaan -als CPAM- tot onjuiste beslissingen komt over die status heeft de Nederlandse rechter goedgekeurd dat een individu ook jegens het CAK mag aantonen dat hij niet verdragsgerechtigd is (met dan wel een vrij zware bewijslast). Bewijsstukken zijn dan : arbeidsovereenkomst, salarisstrookjes, bewijs van uitkering van wetteijk pensioen door het woonland , etc.

Afzien van AOW komt inderdaad wel voor om aan verdragsgerechtigdheid te ontkomen, maar meestal alleen als het om een nogal kleine AOW gaat (anders loont het niet voldoende). Het kan zowel bij aanvraag AOW,  als later als men al AOW heeft.  

Voor wie echter Frans wettelijk pensioen heeft leidt dat altijd, wonende in Frankrijk,  tot Franse zk-verzekering, en dat geldt  als voorliggend om te ontkomen aan verdragsgerechtigdheid ten laste van een andere EU-staat (art. 23 Vo883/2004). Doordat pensioenleeftijden verschillen tussen de wettelijke nationale stelsels, kan het echter wel voorkomen dat men tijdelijk verdragsgerechtigd wordt ten laste van een andere staat.Blijven doorwerken in Frankrijk bij ontvangst van AOW is ook mogelijk om verdragsgerechtigdheid te ontlopen, zolang men op grond van dat werken Frans zk-verzekerd blijft.

Als gezinslid of partner meeverzekerd zijn in de woonlandverzkering van de ander levert geen grond op om aan verdragsgerechtigdheid te ontkomen, omdat de verzekeringsstatus op basis van zelfstandige titel (vrijwel altijd) voorgaat op medeverzekering.

Reactie van Jeannette op 27 November 2022 op 18.05

Als verzekerde zelf het S1 ingevuld door Nederland naar de CPAM stuurt, zal die er van uitgaan dat Nederland prevalente rechten heeft om te heffen, misschien kan Willem nog even laten weten hoe het hem vergaan is. 

Maar wat moet Hans dan doen volgens jou om de inhoudingen te stoppen? 
CPAM vragen in te grijpen middels een A1 of...?

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 18.05

CPAM is ook bij inlevering van een S1 van het CAK gehouden de procedure te volgen die voorgeschreven is door de EU: namelijk toetsen welke verzekeringsstatus betrokkene heeft. Als er voorliggend recht is t.o.v. het verdragsrecht ten laste van CAK is CPAM gehouden dat mede te delen aan het CAK (die daardoor zorgbijdrage doet staken en evt. zorgt voor te doen terugbetalen met terugwerkende kracht, danwel teruggaaf na bezwaar of aangifte Ninbi over het desbetreffende jaar. Inlevering van een S1 bij CPAM leidt dus niet automatisch tot verdragsgerechtigdheid ten laste van het pensioenland dat die S1 afgeeft. Evenmin geldt dat voor aanmelding bij het CAK als men een wettelijk pensioen vanuit Nederland ontvangt. Dat laatste is in beginsel verplicht bij wet (ZVW), maar weinigen doen dat.

Ik neem aan dat er een bezwaar- en beroepsprocedure in Frankrijk is mocht CPAM in dezen(dus wat betreft de verzekeringsstatus)  onjuist beslissen. In elk geval is die er dan wel in Nederland, zij het dat je dan een zware bewijslast hebt, omdat het standpunt van de gepensioneerde komt te staan tegenover dat van CPAM als woonlandorgaan. 

Reactie van Jeannette op 27 November 2022 op 18.30

Oke, in beide gevallen zou het dus vanzelf goed moeten komen,  d.w.z, CPAM zou bij Hans het CAK moeten laten weten dat Hans bij hen sociaal verzekerd is en dat CAK de inhouding moet staken en restitueren. Alleen moet CPAM (of welke caisse dan ook) wel weten dat CAK inhoudt. Als de AOW niet via het Franse pensioenfonds is aangevraagd, zal hij dus toch om de interventie moeten vragen van zijn Franse caisse want die is niet op de hoogte van de inkomsten AOW en inhoudingen door CAK. 

In het geval van Willem zou CPAM het S1 niet in aanmerking moeten nemen en aan CAK laten weten dat Willem in Frankrijk verzekerd is.

Misschien laten Hans en Willem nog weten hoe het hen verlopen is? 

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 18.45

Hans begon met te stellen dat hij zk-verzekerd was onder het Franse stelsel. Maar hij gaf jammer genoeg niet aan op basis van welke titel. Om aan verdragsgerechtigdheid van Nederland (op basis van AOW) te ontkomen moet er wel voorliggend recht zijn. Als gezegd, dat moet zijn:

1. zk-verzekerd vanwege werken in Frankrijk (art. 31 Vo883/2004)

 2. zk- verzekerd zijn krachtens daadwerkelijk uitgekeerd Frans wettelijk pensioen (art. 23 Vo883/2004)

3, verdragsgerechtigd krachtens langere opbouw van wettelijk pensioen in een andere (EU)staat dan in Nederland voor AOW en daadwerkelijke uitkering van een dergelijk pensioen. (art. 24 en 25 Vo883/2004)

Wat niet als voorliggend recht geldt is: zk-verzekerd zijn krachtens de PUMA regeling van Frankrijk. Dan treedt artikel 24 of 24 van Vo883/2004 alsnog in werking waardoor hij verdragsgerechtigd wordt ten laste van Nederland.

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 18.54

In de laatste zin van mijn zojuist geplaatste bijdrage moet staan: "artikel 24 f 25 van Vo883/2004)

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 19.44

 

Uit de toelichting van Vo987/2009 van CvA teneinde de reges omtrent inschrijving voor verdragsgerechtigdheid te illustreren:

Procedure voor het recht op verstrekkingen: Woonplaats in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat

Artikel 24 Tekst van het artikel

  1. Voor de toepassing van artikel 17 van de basisverordening zijn de verzekerde en/of zijn gezinsleden verplicht zich te laten inschrijven bij het orgaan van de woonplaats. Hun recht op verstrekkingen in de lidstaat van de woonplaats blijkt uit een verklaring die door het bevoegde orgaan op verzoek van de verzekerde of op verzoek van het orgaan van de woonplaats is verstrekt.
  2. Het in lid 1 bedoelde document blijft geldig totdat het bevoegde orgaan het orgaan van de woonplaats in kennis stelt van de intrekking ervan. Het orgaan van de woonplaats stelt het bevoegde orgaan in kennis van iedere inschrijving overeenkomstig lid 1 en van iedere wijziging of schrapping daarvan.
  3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de in de artikelen 22, 24, 25 en 26 van de basisverordening bedoelde personen.

 

Wat houdt dit artikel in? Wil een verzekerde of gepensioneerde medische zorg in het woonland kunnen ontvangen? Dan moeten hij en zijn eventuele gezinsleden zich eerst inschrijven. Zonder inschrijving kan artikel 17 Verordening (EG) 883/2004 niet worden toegepast. Dat geldt ook voor de artikelen waar lid 3 naar verwijst. Het bevoegde orgaan moet een verklaring afgeven, waaruit het recht op medische zorg blijkt. Als dat nodig is, kan het orgaan van de woonplaats de verklaring bij het bevoegde orgaan opvragen. Zolang het bevoegde orgaan de verklaring niet intrekt, mag het orgaan van de woonplaats ervan uitgaan dat deze geldig is en kan het dus ook eventuele kosten declareren bij het bevoegde orgaan. Het orgaan van de woonplaats is verplicht het bevoegde orgaan te informeren over iedere inschrijving of wijziging van de persoonlijke situatie die van invloed is op de inschrijving.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden