Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Op zoek naar een dienstverlener? Kijk een bij de Nedergids! 

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Brief ontvangen van Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties met betrekking tot de ontwikkelingen van het kiescollege, zie mail hieronder:

(Kiescollege:, waar door stemmen hierop direct Eerste Kamer leden gekozen kunnen worden, dit ipv getrapte verkiezingen via Provinciale Staten).

Vreemd genoeg wordt in de mail aangehaald dat de grondwet zich verzet dat Nederlanders die in het buitenland wonen invloed hebben op de Eerste Kamer. Wel mogen wij invloed hebben op de Tweede Kamer, maar niet op de Eerste. Lijkt mij beperking op het uitoefenen van democratisch recht.

In ieder geval wordt in het voorjaar deze zaak (nogmaals) voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Postbus MC DenB <PostbusMCDenB@minbzk.nl>
Di 30-10-2018, 12:20
U

Geachte heer of mevrouw Boret,

 

Uw vraag van 28 september jl. aan Informatie Rijksoverheid is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
U vraagt waarom u, als Nederlander woonachtig in Frankrijk, niet mag stemmen voor het in 2017 ingerichte Kiescollege (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), maar alleen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. U schrijft dat u op deze manier uw democratisch recht niet goed kan uitoefenen. Ook schrijft u dat volgens u toenmalig minister Plasterk wel degelijk het Kiescollege wilde openstellen voor Nederlanders binnen de EU.

 

Eind 2017 is de Grondwet aangepast. Bij wet van 14 februari 2018, in werking getreden op 1 augustus 2018, zijn de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet gewijzigd. Op 20 maart 2019 vinden in deze openbare lichamen voor het eerst verkiezingen plaats voor de (nieuwe) kiescolleges die vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen.

De Grondwet schrijft voor dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en door de leden van de kiescolleges voor de hiervoor genoemde Caribische openbare lichamen. De Grondwet schrijft óók voor dat de leden van provinciale staten worden gekozen door de Nederlanders die tevens ingezetenen zijn van (d.w.z. werkelijke woonplaats hebben in) de provincie onderscheidenlijk de Caribische openbare lichamen. De Grondwet verzet zich er dus tegen dat Nederlanders die in het buitenland wonen invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zij hebben immers geen daadwerkelijk woonplaats in een provincie dan wel in de Caribische openbare lichamen.

Plannen van voormalig minister Plasterk om de kiescolleges open te stellen voor Nederlanders binnen de EU zijn mij niet bekend (N.B. deze opmerking klopt niet, De heer Plasterk wilde wel degelijk, via het Kiescollege, dat Nederlanders in het buitenland, direct konden kiezen voor de Eerste Kamer!).

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 15 oktober jl. aan de Tweede Kamer meegedeeld dat zij de komende maanden de opties in kaart gaat brengen om Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. De planning is er daarbij op gericht om in het voorjaar van 2019 de Tweede Kamer de opties voor te leggen, inclusief de mogelijke (juridische) consequenties daarvan.

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Weergaven: 1050

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181030, Overheid

Reactie van Herman op 30 Oktober 2018 op 18.31
Het is toch duidelijk lijkt mij, de eerste kamer wordt niet rechtstreeks door kiesgerechtigden gekozen maar door provinciale staten. De provinciale staten worden wel door inwoners van de betreffende provincie gekozen. Dus indirect wel invloed door de kiezer. In het buitenland wonend ben je geen inwoner van een Nederlandse provincie, ergo geen kiesrecht.
Reactie van Jeannette op 30 Oktober 2018 op 19.39

Ja, ik heb ook een probleem Max met het feit dat je een brief kopieert en er dan in gaat schrijven. Zijn de hoofdletters, onderstrepingen vette letters e.d. ook van jouw hand?

Je houdt overigens wel wat ambtenaren aan het werk!

Ik vind het niet zo vreemd overigens dat de grondwet zich er tegen verzet dat Nederlanders die buiten Nederland wonen niet voor de Provinciale Staten mogen stemmen die op hum beurt de Eerste Kamer kiezen.

Ik zou zeggen: begin een lobby om de grondwet te veranderen!

Daar is nog wel wat voor nodig Max, maar ach voor jou is geen windmolen te groot!

Reactie van Tessa48 op 31 Oktober 2018 op 8.37
In artikel 4 GW is het kiesrecht geregeld.
Inzake verkiezingen Provinciale staten is het artikel 129 1e lid GW van toepassing.
Hierin wordt duidelijk aangegeven, dat het kiesrecht provinciae staten is voorbehouden aan Nederlanders, die ook, daadwerkelijk, ingezetenen zijn van de betrokken provincie.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk7_Artike...
Reactie van Max Boret op 31 Oktober 2018 op 9.14

Ik zal de brief, zonder onderstrepingen en Nota Benen, hieronder nog een keer zetten.

Een aantal opmerkingen: Voormalig minister Plasterk vond het wel degelijk zorgelijk dat een groep Nederlanders, buiten Nederland woonachtig, wél konden kiezen voor de Tweede Kamer, maar niet voor de Eerste kamer, per slot van rekening de helft van de Staten Generaal.

Ten tweede: als iemand niet geinteresseerd in deze informatie, waarom er dan wel op reageren?

Nederlanders, wonende op Bonaire, Statia en Saba, kiezen ook niet voor provinciale stateb, immers dat bestaat daar niet. Daarom heeft, voormalig, minister Plasterk een zogenaamd Kiescollege in het leven geroepen, waardoor Nederlanders buiten Nederland woonachtig, direct voor de Eerste Kamer konden kiezen. Het handje vol Nederlanders wat in de Caraiben woont, maakt toch geen verschil uit voor de Eerste Kamer. Een grote groep Nederlanders  wonende in Europa, kan wel degelijk verschil maken in de samenstelling van de Eerste Kamer. Mijn vermoeden is daarom ook dat deze groep buiten het Kiescollege is gehouden.

Wat betreft de opmerking dat het kiesrecht is voorbehouden aan Provinciale Staten. Tja, dat klopt natuurlijk niet, want er is nu ook een Kiescollege opgericht. Onderaan de brief staat ook dat er overwogen wordt Nederlanders in Europa invloed te gaan geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Geloof me, dat gaat niet gebeuren.

Wat betreft de opmerking dat ik "ambtenaren aan het werk houdt" . Tja, daar moest ik wel even om lachen!

Originele mail:

Uw vraag van 28 september jl. aan Informatie Rijksoverheid is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
U vraagt waarom u, als Nederlander woonachtig in Frankrijk, niet mag stemmen voor het in 2017 ingerichte Kiescollege (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), maar alleen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. U schrijft dat u op deze manier uw democratisch recht niet goed kan uitoefenen. Ook schrijft u dat volgens u toenmalig minister Plasterk wel degelijk het Kiescollege wilde openstellen voor Nederlanders binnen de EU.

 

Eind 2017 is de Grondwet aangepast. Bij wet van 14 februari 2018, in werking getreden op 1 augustus 2018, zijn de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet gewijzigd. Op 20 maart 2019 vinden in deze openbare lichamen voor het eerst verkiezingen plaats voor de (nieuwe) kiescolleges die vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen.

De Grondwet schrijft voor dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en door de leden van de kiescolleges voor de hiervoor genoemde Caribische openbare lichamen. De Grondwet schrijft óók voor dat de leden van provinciale staten worden gekozen door de Nederlanders die tevens ingezetenen zijn van (d.w.z. werkelijke woonplaats hebben in) de provincie onderscheidenlijk de Caribische openbare lichamen. De Grondwet verzet zich er dus tegen dat Nederlanders die in het buitenland wonen invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zij hebben immers geen daadwerkelijk woonplaats in een provincie dan wel in de Caribische openbare lichamen.

Plannen van voormalig minister Plasterk om de kiescolleges open te stellen voor Nederlanders binnen de EU zijn mij niet bekend.

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 15 oktober jl. aan de Tweede Kamer meegedeeld dat zij de komende maanden de opties in kaart gaat brengen om Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. De planning is er daarbij op gericht om in het voorjaar van 2019 de Tweede Kamer de opties voor te leggen, inclusief de mogelijke (juridische) consequenties daarvan.

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Reactie van Jako op 31 Oktober 2018 op 9.56

Kijk Max, die ambtenaar weet hoe hij iets zo moet formuleren dat hij niet op een fout te betrappen valt:

"Plannen van voormalig minister Plasterk om de kiescolleges open te stellen voor Nederlanders binnen de EU zijn mij niet bekend"

Hij schrijft niet dat Plasterk die plannen niet had, hij schrijft slechts dat dat dergelijke plannen bij hem niet bekend zijn. Je kunt hem onkunde of vergeetachtigheid verwijten, maar je kunt nooit bewijzen dat hij liegt.

Reactie van Tessa48 op 31 Oktober 2018 op 10.00
Wellicht nog een aanvulling:
Bonaire, Sint Eustacius en Saba hebben de status van openbare lichamen binnen het Koninkrijk, juridisch genaamd: Caraïbisch Nederland. Op die grondslag is deze openbare lichamen het kiesrecht bij wet verleend.
Frankrijk heeft geen Rijksstaatkundige verbinding met Nederland, derhale is art. 129 GW van toepassing.
Reactie van Tessa48 op 31 Oktober 2018 op 10.06
Als U, @Max Boret, van mening bent, dat Plassterk wel degelijk plannen had .....etc, dan zult U, ongetwijfeld, betrokken ambtenaar, gedocumenteerd, zijn kennis ter zake kunnen bijspijkeren.
Reactie van Max Boret op 31 Oktober 2018 op 10.09

Tja Tessa, maar toch vind ik het, als Nederlander die toch nog belasting betaald in Nederland, het wel fijn diegegen te moge kiezen die zo direct met mijn belastingcentjes gaan strooien.

Wat gaat zo gebeuren? Na de verkiezingen Provinciale Staten, gaat het kabinet Rutte 3 haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt raken. En dan moet er onderhandeld worden over bijstelling van de plannen. Ik houd mijn hart vast over aanpassing pensioenen.

Reactie van Max Boret op 31 Oktober 2018 op 10.12

Citaat uit "kamerstukken 8 oktober 2014":

Een apart kiescollege kan een oplossing zijn
Met een kiescollege kan recht gedaan worden aan beide uitgangspunten: lokale democratie voor iedereen, en invloed op de Eerste Kamer alleen voor Nederlanders, zegt Segers (ChristenUnie). Hachchi (D66) wil daarom, net als Van Raak (SP) en Bisschop (SGP), dat de minister met een wetsvoorstel komt voor een kiescollege-BES. Plasterk zegt toe uit te zoeken wat er nodig is voor een kiescollege en de bijbehorende grondwetswijziging. Van Oosten (VVD) wil ook best zo'n college, maar hij wil dat combineren met een apart kiescollege voor Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. Net als Van Laar (PvdA) wil hij vooral dat deze kwestie snel geregeld wordt. Daarom stemmen de coalitiepartners in met het voorliggende wetsvoorstel, in afwachting van de plannen voor het kiescollege.

Reactie van Tessa48 op 31 Oktober 2018 op 10.20
Overigens ben ik het met U eens, dat iedere Nederlander, waar ter wereld ook woonachtig ( en/of, zoals U zegt, belasting betaald in Nederland) het kiesrecht Staten-Generaal zou moeten toekomen.
Maar, zoals gesteld, vooralsnog verzet GW zich daartegen.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden