Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Oftewel ’’De psychologie der (domme) massa´s’’. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon  ;

Dit vermaarde boek werd geschreven door de Fransman Gustave le Bon, uitgegeven in 1895 en zijn bevindingen en stellingen zijn zeer actueel en toepasselijk in de hedendaagse tendens van de bestrijding van het Covid 19 virus! Le Bon beschrijft hierin onder andere hoe het gedrag van de massa zich verhoudt tegenover de zogenaamde sterke leiders met hun propaganda drang dmv. onder andere angst zaaien. Hieronder enkele bevindingen:

De psycholoog concludeerde dat ieders mentale constitutie beschikt over een scala aan potentiële karakters die door plotseling veranderende omstandigheden tot uiting kunnen komen. Als mensen in bepaalde omstandigheden tot een massa behoren, dan bepaalt de collectieve geest wat zij voelen, denken en doen. Dit kan volledig verschillen van wat de individuen zouden voelen, denken of doen als zij van de groep geïsoleerd zouden zijn.

Ten eerste moet de leider een idee suggereren. Dit idee moet zo puur en simpel mogelijk zijn. Volgens Le Bon is geen redeneringen of bewijzen aandragen de beste manier om een idee te introduceren in de collectieve geest. Het idee moet volgens hem absoluut, onbuigzaam en simpel zijn, zonder enige moeilijkheid, denkstap of contradictie. In de keuze van een idee zijn volgens Le Bon ‘verweksters van hoop en dientengevolge van geluk’ de beste keuze, aangezien ‘illusies altijd verleidelijker zijn dan de werkelijkheid’. Want om diepgaande invloed op de mensen te hebben, komt het er niet op aan hun bewuste ziel te beïnvloeden, maar hun onbewuste. Het maakt hierbij niet eens uit of het idee ook inhoudelijk juist is. Zoals de psycholoog het zelf verwoordde: ‘de ongerijmdheid van een dogma belemmert nooit zijn verbreiding’. Omdat de massa’s ‘niet kunnen redeneren, zullen zij niet de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. Aangezien de massa volgens Le Bon nooit naar de waarheid verlangt, is degene die haar voorziet in illusies gemakkelijk haar meester en eenieder die tracht om deze illusies te vernietigen is altijd haar slachtoffer. Om de massa van illusies te voorzien, moet de potentiële leider een simpel en eenduidig idee continu herhalen. Deze tweede stap was volgens Le Bon zo noodzakelijk, omdat een oneindig herhaald idee ‘zich uiteindelijk insluit in de meest diepgaande regionen van ons onderbewuste, waar de motieven van onze acties gesmeed worden’. Na verloop van tijd vergeet men wie de auteur van het idee of de herhaalde assumptie was en begint men hier zelf heilig in te geloven. Le Bon kwam tot deze conclusie door een analyse van de ‘verbazingwekkende’ kracht van reclame...... Een aanrader, veel leesplezier! Alexander

Boek: https://www.bol.com/nl/nl/p/psychologie-des-foules/9200000022329071...

Bron: https://docplayer.nl/204038054-De-psychologie-van-de-domme-massa.html

https://nos.nl/artikel/2367971-duits-ministerie-schakelde-wetenscha...

Weergaven: 1468

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20211221, Gezondheid, Sport en Spel

Reactie van louise meertens op 22 December 2021 op 10.43

Robert de T , Plato vond dat alleen wijsgeren het land konden en mochten regeren.Er is gelukkig een nieuwe en betere vertaling dan de oude van Johan Brouwer.                                                                De recensie uit de NRC van 8 mei 2015 ;                                                                                                In de klassieker van Ortega y Gasset staat veel te lezen wat relevant is voor de huidige crisis van de westerse wereld. Maar zijn de gebreken van de massamens alleen tekens van karakterzwakte?                                                                               

Ik ben ik en mijn omstandigheden.’ Die veel geciteerde stelling vormt de essentie van het liberale credo van José Ortega y Gasset. In het oorspronkelijke essay voegt hij daar nog aan toe: ‘Als ik die omstandigheden niet red, red ik mezelf ook niet.’ Zijn nadruk op het individu is de fascinerende paradox van De opstand van de massamens uit 1930.Wat kan het boek ons 85 jaar later nog bieden? Meer dan dat Ortega de diagnose stelt van de 20ste (en 21ste) eeuw, toont hij het onvermogen van het vroeg 20ste-eeuwse liberalisme om een adequaat antwoord te vinden op de buitenissige ontwikkelingen van die tijd. Zijn stelling is dat de rol van de beschaafde minderheden die van oudsher leiding gaven aan de samenleving ten einde is. Die rol moet op de massa’s worden herwonnen. Ortega wil het 19de-eeuwse liberalisme – ondanks zijn tekortkomingen – verdedigen tegen de ‘lompe aanvallen van de massa’s die de grootste bedreiging vormen voor het ideaal van een gecultiveerd en zelfbewust individu. In De opstand van de massamens keert hij terug naar het individu en zijn omstandigheden, die het leven echter niet domineren: ‘Wat bepalend is, is ons karakter.’Hoewel het liberalisme van de 19de eeuw moet worden verbeterd, schrijft Ortega, is het het hoogste wat de mens ooit bereikt heeft en het zal steeds weer triomferen. De ontwikkeling van de Europese beschaving, waaruit de massamens is voortgekomen, ziet hij als vooruitgang. Maar als het niet lukt om de massamens te temmen, dan kan die beschaving ten onder gaan aan zijn succes.De opstand van de massamens haalt niet zozeer de massamens door het slijk (al deinst Ortega er niet voor terug), maar formuleert een programma dat de verworvenheden van de Europese beschaving koestert. Daarbij wordt de massamens opnieuw gecultiveerd onder de vlag van een nieuw moreel en politiek project: de versmelting van de Europese naties tot een eenheid. ‘De enige onderneming die tegenwicht kan bieden aan een triomf van de vijfjarenplannen’. Het kapitalisme van de Verenigde Staten en het bolsjewisme van de Sovjet-Unie zag hij als een stap terug in de geschiedenis.     Europese versmelting                                                   

De opstand van de massamens is in zoverre het product van zijn tijd dat niet alleen Ortega, maar een generatie conservatief aangelegde, klassiek liberale Europese denkers zich gevangen voelde tussen de dreiging die uitging van zowel West als Oost: tussen het Amerikaanse filistinisme en de tirannie van het Russische bolsjewisme. De opstand van de massamens hoopt de barbaarse, moderne samenleving te overwinnen door tot een Europese versmelting te komen onder leiding van de beschaafde minderheid.Ortega’s antwoord op het probleem van de jaren twintig en dertig is, uiteindelijk, een frontale aanval op de karakterologische tekortkomingen van de massamens – individuele voortreffelijkheid moet die massasamenleving bestrijden.In zijn nabeschouwing noemt Mario Vargas Llosa Ortega’s liberalisme onderontwikkeld, omdat zijn pleidooi voor het individu niet gepaard gaat met een verdediging van de vrije markt. Sterker, die wordt door Ortega met ‘naar minachting zwemend wantrouwen’ behandeld. Dat verklaart volgens Vargas Llosa de ‘laatdunkende’ opmerkingen over de VS, die Ortega ziet als het Walhalla van de massamens

Merkwaardige paradox

Misschien is er iets anders aan de hand. De merkwaardige paradox van De opstand van de massamens is dat het boek een priemende analyse geeft van hoe de moderne samenleving een nieuw soort mens heeft geschapen, maar dat het een tamelijk belegen recept voor genezing biedt.Ik ben ik en mijn omstandigheden’ – Ortega ziet uitsluitend de cultivering van die ‘ik’ als sleutel tot het meesterschap over de omstandigheden; een kwestie van karakter dus. Ondanks zijn voorliefde voor het individu houdt hij zich blind voor de omstandigheden die iemand níet tot de gehoopte wasdom voeren. Is zoiets alleen karakterzwakte? Of kan het zijn dat de moderne samenleving een keerzijde heeft? Frustreert het kapitalisme de ontwikkeling van een individu dat ’s ochtends werkt, ’s middags ontspant en ’s avonds filosofie leest? Misschien ontbeert menig massamens niet zozeer het juiste karakter, maar vooral het privilege om zich te ontwikkelen. Ortega lijkt te vergeten dat het verband tussen het individu en zijn omstandigheden dialectisch is, en dat de ontwikkeling van het individu alleen de wereld niet beter kan maken.Ortega kan zowel gezien worden als lid van een liberale als van een conservatieve canon. Maar bevat zijn boek lessen voor vandaag? Het kapitalisme manifesteert zich onbeschofter dan ooit. Eén van de raadsels van het huidige conservatisme en liberalisme is dat ze geen serieus programma hebben om dat kapitalisme te temmen – en dat juist het kapitalisme een bondgenoot is van de massamens.De opstand van de massamens is zowel een scherpzinnige diagnose als een ineffectieve suggestie voor genezing. Maar het illustreert vooral hoezeer het 19de-eeuwse liberalisme zich niet wist aan te passen aan de 20ste-eeuwse omstandigheden. Wat dat betreft heeft Diederik Boomsma in zijn inleiding gelijk dat De Opstand van de Massamens nog altijd relevant is – zij het niet op de manier die hij bedoelt.                       José Ortega y Gasset: De opstand van de massamens. Vert. Diederik Boomsma. Met een nabeschouwing van Mario Vargas Llosa. Lemniscaat, 272 blz. € 34,95

Reactie van Robert T op 22 December 2021 op 11.52

Mevr Meertens:   Plato had een punt en naar het huidige tijdsgewricht> er zijn helaas te weinig wijsgeren in het bestuur die "vanaf de berg" de waan van de dag willen en kunnen overstijgen en tientallen jaren vooruit willen kijken en hun eigen ego kunnen overstijgen..

ik heb boek van Jose Ortega  Gasset reeds besteld.

Citaat: Als ik die omstandigheden niet red, red ik mezelf ook niet.’ einde citaat is ook definitie van overleven.

Ik moet in deze context ook denken aan het boek van Prof Holslag "Vrede en Oorlog" een (politieke ) wereldgeschiedenis  van ijzeren tijdperk tot heden. Het gaat over de zoektocht van de mens naar vrede en de oorzaken van oorlogen en de bij behorende krachtenvelden. 

Nu aan het werk

Reactie van Augusta op 22 December 2021 op 12.50

@Michael, hier huist de zwakte van uw betoog: ” Daarnaast, en dat is gelukkig een nietszeggend clubje mensen, heb je dan nog mensen die zelfs al het aannemelijke, ondersteund met wetenschappelijk bewijs etc, toch nog onaannemelijk kunnen maken.”
Waaruit blijkt dat de media weer een uitstekende werking op u hebben want u moest toch weten, geïnstrueerd als u bent, dat bewijzen ontbreken. Wetenschap wil onder meer aspecten van de ervaren werkelijkheid op een systematische en gedegen wijze onderzoeken en proberen te begrijpen. In dat stadium verkeren we momenteel. Geen enkel bewijs aan de horizon.

U stelt dat “de vaccins aangepast zijn aan de verschillende mutaties”. Lariekoek..
En u stelt verder dat “alleen de effectiviteit nog niet helemaal vast staat»!!

Asjemenou, mensen krijgen tot drie maal toe spul ingespoten waarvan niet helemaal vast staat dat het doeltreffend is en die niet aangepast is op varianten. Want: bij elke nieuwe variant wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de variant en de effectiviteit van de vaccins tegen deze variant.
Als de coronavaccins onvoldoende effectief zijn tegen de variant, kan het werkzame gedeelte van het coronavaccin aangepast worden, terwijl de rest van het productie- en controleproces gelijk blijft. De details die nodig zijn voor een versneld beoordelingsproces van een aangepast vaccin gericht tegen een nieuwe variant zijn beschreven in richtlijnen.
Dat gebeurt heus niet van de ene op de andere dag…

U bestempelt uzelf als “weldenkend”, suggereert tevens dat u “scherp kunt waarnemen”.
Hoopt u met al uw “kennis” door anders denkende te beledigen, te bewerkstelligen dat ze vervolgens met het schaamrood op de kaken het hoofd zullen buigen en schoorvoetend de Prik(ken) zullen laten zetten?
Dat het een schande is dat anders denkende beleidsmakers en overheden wantrouwen?

Reactie van Janny O. op 22 December 2021 op 13.22

Sorry Marlies, speak for yourself, dus mensen die een andere mening hebben als jij, dat op zijn minst voor zichzelf kunnen onderbouwen, zijn dom. 

Reactie van Alle (Chateau-Arfeuilles) op 22 December 2021 op 13.25

Even terug naar het originele bericht; Het idee dat het huis van Oranje iets toevoegt aan de Nederlandse staatsvorm en de onderlinge verbinding/saamhorigheid van de Nederlanders is het bewijs dat "we het om ons heen zien gebeuren" zoals Jeannette opmerkte. Ook dat idee is uiterst simpel en geïmplementeerd vanuit een bepaalde hoek en mist elke rationele rechtvaardiging en is ook "verwekster van hoop en dientengevolge van geluk" (Wat zijn we toch allemaal gelukkig en verbonden met elkaar én met Oranje"). Ik zal maar zwijgen over de emoties die dat bij mij te weeg brengt.

Reactie van Alexander op 22 December 2021 op 13.33

@ Michael, je vergist...? Dat is wel heel erg summier uitgedrukt. Je legt me (wederom) onjuiste woorden in de mond, verwijt mij verknipte analyses te maken en er ook nog eens schimmige sympathieën op na te houden... je moet maar durven. Je geeft geen antwoord op mijn vragen en daarbij heb je, om je gelijk proberen te halen, mijn geschiedenis op dit forum nodig om mij alsnog als een discutabele persoon af te schilderen. Dat mag je uiteraard allemaal doen en beweren, maar mijn forumgeschiedenis zou je moeten leren dat ik hier met enige regelmaat een boek aanbeveel, daar jou profiel privé is, heeft geen enkel forumlid weet van jouw geschiedenis, iets te verbergen misschien? Nee Michael, je pedante hooghartige manier van het benaderen van anderen of andersdenkende in deze toont aan dat je over weinig tolerantie en empathie beschikt!

Reactie van Alexander op 23 December 2021 op 19.01

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden