Nederlanders in het buitenland vinden elkaar via www.nedergids.nl

www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Het doek valt voor de nasleep van het arrest De Ruyter. In het PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, zeg maar : het sociaal Plan van de regering) voor 2016 worden de opbrengsten van premies CSG/CRDS enz. op vermogensinkomsten bestemd voor de ‘financiering van prestaties waarvoor geen bijdrage is verschuldigd’ zoals het geval is bij gewone belastingen. In Nederlandse termen: de premies worden gewoon belastingen en gestort in de algemene middelen. Dit is de ontnuchterende reactie van Bercy op het arrest De Ruyter waarover op dit forum al veel is geschreven. Op deze manier is de heffing niet meer in strijd met het EU-recht. Belastingen behoren namelijk in het algemeen niet tot het terrein van het EU-recht.

De maatregel geldt alleen voor de premies over de vermogensinkomsten, niet over de premies over de arbeids- en pensioeninkomsten. Vermogensinkomsten zijn onder meer: plus value bij de verkoop van een tweede woning, huurinkomsten, lijfrente-inkomsten, inkomsten uit levensverzekering en rente op spaartegoeden.

Bercy heeft nogmaals toegezegd dat de tot 2016 ten onrechte geheven premies zullen worden gerestitueerd. Het is dus zaak voor mensen die hun tweede woning in Frankrijk te koop hebben staan om die te verkopen vóór 1 januari 2016. Dat zal kunnen leiden tot een kortstondige daling van de vraag- en verkoopprijzen in de komende maanden. Voor het verleden is het zaak bezwaarschriften in te dienen over aanslagen CSG/CRDS omdat de Franse regering niet heeft gezegd dat ze de premies uit eigen initiatief zal teruggeven. Men heeft wel 'alle noodzakelijke maatregelen genomen' maar die zijn niet gespecificeerd. U kunt in ieder geval nog tot eind dit jaar bezwaar (laten) indienen over aanslagen inkomstenbelasting over 2012. Voor de belasting over de plus value is 2013 het oudste jaar voor een teruggaaf.

Een kanttekening is op zijn plaats. Bekeken moet worden hoe Bercy nu het gat gaat repareren dat ontstaat in de sociale sector door het wegvallen van de ‘voeding’ door de premies CSG/CRDS. Als alleen sprake is van windowdressing in die zin dat er langs een omweg toch weer een verband blijft of ontstaat tussen de tot belasting omgedoopte premies en de sociale tekorten waar de CSG/CRDS voor in het leven zijn geroepen, zou er nog steeds of weer sprake kunnen zijn van strijd met het EU-recht. Het gaat om de geldstromen, niet om het etiket. Dat wordt dan wel een veel lastiger procedure dan die van De Ruyter. De simpele belasting- of premieplichtige burger heeft dan een zware, feitelijke bewijslast en niet alleen maar een juridische stelplicht zoals De Ruyter.

Lucas Roos, belastingadviseur

Bron: Fiscalonline

Weergaven: 1884

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20150928, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jan de Voogd op 29 September 2015 op 20.09

@Lucas

De weg via een klacht bij de EC is eenvoudig, goedkoop (geen advocaat nodig) en soms heel efficient. De EC waarschuwt echter zelf dat een inbreukprocedure , als het daartoe komt, lang kan duren. Maar dat geldt ook voor evt. prejudiciele vragen aan het EHvJ.

Reactie van Lucas Roos op 30 September 2015 op 16.06
Aanvulling op het bovenstaande: de EU-wetgever heeft in artikel 70 van Vo 883/2004 voorwaarden voor de bijzondere, niet op premiebetaling berustende prestaties geformuleerd. Een van de voorwaarden is dat de lidstaten zelf in bijlage X bij de Vo moeten aangeven welke prestaties zij onder de werkingssfeer van de Vo wensen te brengen. Zie hierna het lijstje van Frankrijk (ik neem dat in het Frans op om zo zuiver mogelijk te blijven). Onder a ii staat (vrij vertaald): ‘aanvullende uitkeringen uit het FSV in verhouding tot verworven rechten’. Het lijkt mij dus dat Frankrijk zelf de FSV-uitkeringen heeft ondergebracht onder Vo 338/2004.
CITAAT BIJLAGE X
FRANCE
a) Allocations supplémentaires:
i) du fonds spécial d’invalidité; et
ii) du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis
(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
b) Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.
d) Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

EINDE CITAAT BIJLAGE X
Als ik het bij het rechte eind heb, springt Bercy behoorlijk lichtzinnig om met deze miljardenzaak. Misschien heb jij, @Jan, nog aanvullende info op het bovenstaande.
Ik hou de zaak in de gaten en zal te zijner tijd overwegen om zelf namens mijn klanten een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Of we zouden iets gezamenlijks kunnen doen. Al dan niet via dit forum.
Reactie van Jan de Voogd op 30 September 2015 op 16.29

@Lucas

 Bedankt. Neen , ik heb hier geen aanvulling op. Maar dit bevestigt dus dat de uitkeringen uit het FSV (punt ii) inderdaad onder Vo883/2004 vallen, en niet als sociale bijstand kunnen gelden. Dit lijkt me een prima basis voor een bezwaarschrift in de toekomst.  Wat van belang is hoe het regeringsvoorstel nu precies geformuleerd staat in de recent ingediende begrotingswet, en welke gevolgen dat heeft voor wijzigingen in andere wetten, met name de Code de la Securite Sociale.

Reactie van Lucas Roos op 30 September 2015 op 17.08

Goeie vraag. Ik heb het even gecheckt. De bijlagen zijn een integraal onderdeel van de verordening en kunnen dus ook alleen worden gewijzigd via een formele procedure tot wijziging van die verordening (door de Raad van Ministers en het Europese parlement). De tekst die ik citeerde is de huidige, geldende tekst. Frankrijk zal dus een wijziging van de verordening aanhangig moeten maken als ze de FSV uit de bijlage willen schrappen. Maar ik heb daar nog niets over gehoord. De Franse berichtgeving heeft het hier ook niet over. Dat zegt niet zoveel want het is natuurlijk een technisch verhaal. Laten we dit maar verder laten rusten want als de Franse honden slapen, moeten we ze beslist niet wakker maken. Het is wel zaak om van tijd tot tijd te checken op de site van de EU of er een wijziging van Vo 338/2004 aan zit te komen en dan vooral in Bijlage X.

Reactie van Jan de Voogd op 30 September 2015 op 17.16

@Lucas.

 De vraag is echter of de desbetreffende artikelen uit boek VIII met de FSV te maken hebben. Ik meen te kunnen zien dat het om de ASPA gaat, en niet om de FSV. Daarvoor gelden andere artikelen uit de CdelaSS.

Reactie van Lucas Roos op 30 September 2015 op 18.48

Verrassing! Frankrijk heeft de ASPA ook onder de werking van Vo 883/2004 gebracht! Kijk maar eens onder punt d van mijn citaat hierboven. Ook als de CSG-bijdragen naar de ASPA gaan, blijven het bij NL-inwomers/werknemers en verdragsgerechtigden bijdragen van personen aan een sociale-zekerheidsstelsel waar ze niet onder vallen.

Reactie van Lucas Roos op 8 Oktober 2015 op 11.14

Even een vervolgmelding: hier een link naar de wettekst van het Sociaal Plan. Zie artikel 15 met toelichting. De regering blijft van mening dat ze met het verleggen van de financieringsstroom naar het FSV en de CADES (Caisse d'amortissement de la dette sociale) de zaak hebben opgelost. Ik kan zo gauw het uiterst lastig leesbare artikel (met allemaal verwijzingen) niet overzien, maar de melding van het FSV lijkt me voldoende voor een nieuwe ronde 'De Ruyter'. We horen het wel, Jan, als jij nieuwe of verder verhelderende inzichten hebt. Wellicht duik ik er zelf binnenkort nog in als ik weer tijd heb.

Klik op Sociaal Plan 2016

Reactie van Jan de Voogd op 16 Oktober 2015 op 8.49

Mijn conclusie voor althans de CSG op basis van analyse art. 15 PLFSS 2016:

1, Anders dan de titel suggereert van deze draad wordt de CSG geen gewone belasting.

2. Deze blijft beschreven in de Code de la Securite Sociale als een heffinmg met sociale bestemmingen.

3. De CSG krijgt een herbestemming, namelijk voor doeleinden die niet contributief zijn.

4. De Franse regering denkt daarmee haar doel bereikt te hebben: reparatiewetgeving vanwege arrest De Ruyter. Dat is onjuist omdat:

5. Bijvoorbeeld bij het FSV althans een deel van die bestemmingen gewoon gezien moeten worden als sociale zekerheid in de zin van Vo883/2004. Zoals: aanvulling van opgebouwd pensioen voor periodes van stage, werkloosheid , gezinsopbouw wanneer men kennelijk niet zelf via premieinleg bijdraagt.

6. Er is dus alle reden voor thans het benaderen van Franse parlementsleden nu het ontwerp in behandeling is, danwel afwachten en vanaf 2016 in bezwaar gaan bij de Franse belastinginspecteurs.

 Ik kom te zijner tijd nog een keer terug op de CRDS en de andere sociale heffingen, die andere non-contributieve bestemmingen krijgen.

 Voor de goed eorde : de voorgestelde wetswijzigingen betreffen slechts de heffingen op vermogensinkomsten. Met betrekking tot arbeids- en vervangende inkomsten verandert er niets.

Reactie van Jan de Voogd op 20 Oktober 2015 op 10.18

Soortgelijke conclusies in het Franse parlement:

  CSG et expatriés : pluie d’amendements visant à supprimer le projet du Gouvernement

Pour mémoire les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE Affaire C-623/13) et celui du 27 juillet 2015 du Conseil d’État, ont considéré que l’imposition des prélèvements sociaux sur les revenus du capital des non-résidents n’étaient pas conformes à la législation européenne.

Plus précisément, la CJUE a jugé que des prélèvements sociaux sur le capital acquittés par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne peuvent pas être affectés à des organismes servant des prestations sociales contributives.

L’article 15 du PLFSS pour 2016 est censé à tirer les conséquences de ces décisions.

En pratique, le Gouvernement propose de réaffecter le produit de ces prélèvements au FSV et, pour partie, à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA.

Ces prestations n’étant, selon le gouvernement, « pas liées à l’appartenance à un régime de sécurité sociale », il estime que la mesure est non seulement conforme au droit européen mais également juste et cohérente, «  car il est essentiel que tous les contribuables participent de la même manière à l’effort national ».

La semaine dernière la Commission des affaires sociales de l’AN a rejeté plusieurs amendements visant à supprimer l’article 15 « complexe de tuyauterie ».

Les députés ont déposé de nouveaux amendements de suppression qui devraient être débattus en séance public à compter du 20 octobre 2015.

Ainsi plus de 200 députés sont déposé un amendement visant à supprimer cet article qui selon les auteurs « entérine un autre tour de « passe-passe » qui va permettre au Gouvernement de contourner la décision de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État qui ont condamné l’assujettissement, décidé depuis 2012, et contre lequel, l’opposition s’était insurgée, des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et sur les plus-values immobilières perçues en France. »

Reactie van Lucas Roos op 20 Oktober 2015 op 12.47

Hallo Jan, het blijft spannend. Zie mijn post van vandaag (20-10). Ik heb nog maar eens benadrukt dat mensen de heffing voor alle zekerheid zo veel mogelijk in 2015 moeten laten vallen.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden