WebT@lk KennisC@fé
 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Onjuiste inkomstenheffing voor Nederlandse uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland met 90 %+ inkomen uit Nederland

Betreft onjuiste inkomstenheffing voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland (voor zover woonachtig in een  EU verdragsland)  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland

Met invoering van de Wet van 22 december 2005, houdende wijziging  van enige socialeverzekeringswetten in verband  met de beëindiging van de verzekeringsplicht   van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden  (voor zover woonachtig in een  EU verdragsland)  heeft de Nederlandse overheid recht willen doen aan de europese regelgeving terzake van uniformering van de sociale verzekering. Volgens de memorie van toelichting op deze wet heeft de nederlandse overheid hiermee willen anticiperen op de EG verordening 833/2004, die de uitvoering van sociale wetgeving toekent aan het woonland van een verzekerde (woonlandbepaling).

Met invoering van bovengenoemde wet  werd dus voortzetting van premieplicht vanwege de mogelijkheid van een vrijwillige verzekering, komen te vervallen, waarmee de nederlandse overheid premieplicht voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland,  voor de volksverzekeringen rechtvaardigde.  Dit geldt met name voor de ANW (Algemene Nabestaandenwet), waarbij verzekeringsplicht  alleen voor ingezetenen van Nederland  van toepassing is.

 

Bij de invoering van de Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) werd rekening gehouden met de voorgenoemde woonlandbepaling.

In artikel 1.2.1 Wlz is dan ook bepaald dat alleen een ingezetene van Nederland verzekerde kan zijn. De verder in artikel 2 Wlz beschreven kring van verzekerden bevat geen EU-ingezetenen, daar met de EU-verdragen 1408/71, later 988/2009 (de basisverordening) en Verordening 574/72, later 987/2009 , de zelfstandige uitvoering door de EU lidstaten van de socale zekerheid is geregeld.

Onder Hoofdstuk 1.1.1  Wlz is het begrip CAK geintroduceerd.

Onder artikel 6.1.1 Wlz is dit begrip verder uitgewerkt en er wordt onder 6.1.2 Wlz als taak van het CAK de inning van een  verdragsbijdrage Zorgverzekerings Wet (Zvw) geregeld.  De hoogte van deze bijdrage is, naast de nominale premie Zvw,  gerelateerd aan de inkomensafhankelijke premies  Zvw en Wlz.  Dit omdat Nederland de ziekenzorgkosten van in het buitenland wonende nederlandse uitkeringsgerechtigden, ingeval van een verdragsland,  verrekend met hun woonland.

Uit voorgenoemde bepalingen blijkt dat nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een verdragsland met meer dan 90 % inkomen uit Nederland, niet premieplichtig zijn voor de Wlz, ook al omdat de inkomensafhankelijke premie Wlz  doormiddel van de verdragsbijdrage wordt geheven.

 

 

Per 1 januari 2019 werden aparte loonbelastingtabellen geintroduceerd  voor  nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland met meer dan 90 % inkomen uit Nederland.

Als ik mij alleen concentreer tot de belastingtabellen voor de belastingplichtigen woonachtig in Frankrijk  (groene tabel zonder  loonheffingskorting 65 jaar en ouder) , dit zijn dus de belastingplichtigen die de loonheffingskorting niet op hun tweede inkomen (aanvullend pensioen)  laten toepassen, dan  blijkt dat op dat inkomen met toepassing van deze belastingtabellen 18,75 % loonheffing wordt geheven,  voor zover dit  pensioen (tweede inkomen ) minder dan  € 20.384 bedraagt.

De loonheffing 2019 is als volgt samen gesteld:  0,10 % premie ANW, 9,65 % Wlz en 9 % loonbelasting is totaal 18,75 %.

De loonbelastingtabellen voor  nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een EU verdragsland  zijn dus inclusief volksverzekeringspremies, die zij niet verschuldigd zijn.  Hierdoor wordt door de belastingdienst te veel belasting geheven.  Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor de overige tabellen voor in een EU verdragsland woonachtige belastingplichtigen.

Ook in de jaren voor 2019 heeft de belastingdienst steeds de premie ANW en inkomensafhankelijke premie Wlz geind.

 

De reden van de invoering van de aparte loonbelastingtabellen 2019 en later is volgens de nieuwsbrief van de nederlandse belastingdienst, die deze loonbelastingtabellen vergezelde, dat er voor  niet inwoners van Nederland alleen een recht op heffingskorting bestaat voor het gedeelte van de loonbelasting.

Zoals hiervoor al beschreven  is er geen premieplicht volksverzekering voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een verdragsland.

 

Omdat nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een  EU verdragsland)  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland wel belasting in Nederland betalen, maar niet premieplichtig zijn voor de volksverzekering zouden zij dus alleen recht hebben op het belastinggedeelte van de loonheffingskortingen. De wetgever heeft geen uitzondering gemaakt voor deze categorie.

 

Terzake van vermindering van de de heffingskorting op het belastbaar inkomen wordt er dus door de nederlandse overheid  aan voorbij gegaan dat de nederlandse uitkeringsgerechtigde,  woonachtig in een verdragsland  weliswaar geen premie volksverzekering betaald, maar dat deze in de plaats daarvan, een plaatsvervangende bijdrage betaald.

De inhouding op het belastbaar inkomen van deze belastingplichtigen is derhalve hetzelfde als dat van een soortgelijke belastingplichtige woonachtig in Nederland, maar doordat  de heffingskorting slechts gedeeltelijk wordt toegepast, betaald de nederlander woonachtig in een verdragsland meer belasting.

 

Vanwege voorgenoemde regelgeving terzake van de gedeeltelijke heffingskorting bedraagt de inkomensafhankelijke premie Wlz, die het CAK als onderdeel van de verdragsbijdrage Ziekenzorgverzekering berekend aan de inwoners van de EU verdragslanden, meer dan de  inkomensafhankelijke premie Wlz, die de inwoners van Nederland betalen. Omdat laatst genoemden wel recht hebben op de volledige heffingskorting, waardoor bij een gelijk inkomen de hoogte van hun belastbaar inkomen lager is.  

Op gemerkt zij, dat de vermindering van de heffingskorting al toegepast wordt met ingang van belastingjaar 2015 .

 

Samenvattend:

De nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een  EU verdragsland  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland betalen in 2019 over hun inkomen de loonheffing van 18,75 % inclusief 9,25 % inkomensafhankelijke premie Wlz en daarnaast een pseudo- inkomensafhankelijke premie Wlz van 9,25 %, die door het CAK als onderdeel van de verdragsbijdrage wordt geïnd.  

Doordat hen daarnaast geen volledige heffingskorting op de loonheffing wordt toegekend, wordt het wonen in het buitenland (in casu verdragsland) bestraft met een meer dan  50 % hogere belasting op inkomen.

 

Als voorbeeld heb ik Frankrijk genomen omdat de Nederlandse staat bv een ander belastingverdrag voor België hanteert, vanwege een non-discriminatieverdrag. Hierdoor geldt bovenstaande voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland niet voor inwoners van dat land. Aan belastingplichtigen woonachtig in België wordt dus wel een volledige heffingskorting toegekend.

Deze uitzondering voor hen die woonachtig in België zijn en belastingplichtig in  Nederland, veroorzaakt een rechtsongelijkheid met belastingplichtigen uit een ander verdragsland zoals Frankrijk  

 

 

Weergaven: 1388

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200410, Geldzakn, Overheid

Reactie van Max Boret op 10 April 2020 op 16.08

En naar de belastingrechter gaan heeft geen zin, aangezien deze constant op de hand is van de belastingdienst.

Reactie van Evert van der Weide op 11 April 2020 op 9.54

Hartelijk dank voor de informatie. Geeft ruimte voor juridische schermutseling.

Reactie van Alle (Chateau-Arfeuilles) op 11 April 2020 op 12.37

Mocht dit werkelijk kloppen dan moet het toch recht te zetten zijn, met terugwerkende kracht??!

Alhoewel het begrip "terugwerkende kracht" binnen de betastingsdienst zoiets is als "vloeken in de kerk". Bovendien hebben ze een zeer verwrongen notie van het begrip "terugwerkende kracht", de belastingdienst past het wel toe in geval van fouten van de belastingplichtige. Maar nooit in gevallen waarin ze zelf geblunderd hebben!

De zoveelste uitglijder van de belastingdienst! De vraag is nu "wie" gaat dit "hoe"(incl. betaling) aan de kaak stellen?

Reactie van Theodor Strauss op 11 April 2020 op 12.43

Om te beginnen de CAK benaderen?  Lijkt me dat dit niet 'vergeten'moet worden.

Ik denk dat ik na Pasen de CAK maar eens ga vragen.

Reactie van Janny O. op 11 April 2020 op 13.23

Ik heb best het één en ander in huis als het over belastingen gaat, maar ik begrijp hier echt niets van. Ik zou toch echt graag een voorbeeldberekening zien, waaruit blijkt dat er 50% meer belasting betaald wordt, als je in Frankrijk woont.

Reactie van ruud neugebauer op 11 April 2020 op 14.59

Reactie op Janny O
Hoezo Meer dan 50% boete opgelegd door de belastingdienst op wonen in een verdragsland ?.
U heeft gelijk je betaald dus meer dan het dubbele aan belasting.! Een cijfermatig inzicht kunt u het best zelf berekenen op basis van uw eigen inkomen. Zoals vermeld is mijn voorbeeld gebaseerd op een aanvullend inkomen bovenop de AOW uitkering tot € 20.384 De percentages voor deze en bedragen die bij een hogere inkomenschaal van toepassing zijn vindt u in de nieuwsbrief loonheffingen 2019. Zoals ik aangeef past de Nederlandse belastingdienst de volledige loonheffing toe, zijnde 18,75 % terwijl inwoners van een verdragsland voor wat betreft de volksverzekeringen ANW (0,1 %)en Wlz (9,65 %) niet verzekeringsplichtig en premieplichtig zijn, zodat u slechts voor het belastinggedeelte, zijnde 9 % behoort te worden aangeslagen. Hetzelfde geldt voor de berekening van de AOW, ook hierover betaald u dus ook meer dan 100 % meer aan belasting. Echter zoals u als belastingdeskundige weet, moet je bij de eindberekening over een jaar beide inkomens bij elkaar tellen, waardoor je in een hogere belastingschaal komt en meer belasting betaald. Vandaar mijn voorzichtig aangehouden 50 % en niet meer dan 100 % die u meestal in werkelijkheid betaald Voor wat betreft de heffingskortingen; deze zijn sterk afhankelijk van uw inkomen. Algemene heffingskorting bij een bedrag van € 20.384 totaal AOW en aanvullend pensioen € 1268,- voor de in Nederland wonende Als u in Frankrijk woont € 1.268,- x 9/18,75 = € 608,64 Ouderenkorting bij een inkomen van € 20.384,- = € 1.596,- voor de inwoner van Nederland Als u in Frankrijk woont € 1.596,- x 9/18,75 = € 766,08. Het totale bedrag dat u minder op uw belastbaar inkomen in mindering mag brengen dan als u in Nederland zouy zijn blijven wonen. Ik raad iedereen aan voornoemde nieuwsbrief te downloaden van de site van de belastingdienst en bij uw belastingopgave 2019 te gebruiken.

Reactie van ruud neugebauer op 11 April 2020 op 15.31

reaktie op Theodoor Straus

Als u mijn post goed leest voert het CAK haar taak, zoals omschreven in de Wlz, goed uit. Door de foute handelswijze van de belastingdienst betaald u twee maal een inkomensafhankelijk premie Wlz 

Met betrekking tot de door mij vastgestelde te hoge vaststelling van de verdragsbijdrage door het CAK doet het CAK precies wat de wet haar voorschrijft. Ik stel echter vast dat de gedeeltelijke heffingskorting die zij conform wetgeving toepassen tot een hogere inkomensafhankelijk premie Wlz leidt, dan die u zou hebben moeten betalen als u nog in Nederland zou wonen.

Dit is een zgn belemmering op het vrije verkeer van personen. Zelf ben ik momenteel bezig met een voorbeeld hoe deze hogere inkomensafhankelijk premie Wlz voor mij uit pakt. Dit voorbeeld wil ik voorleggen aan de EU en hun vragen met Nederland contact op te nemen over de wetgeving, die leidt tot rechtsongelijkheid voor nederlanders die in een verdragsland wonen. Het zou natuurlijk mijn klacht ondersteunen als meerderen dat zouden doen.

Reactie van Janny O. op 11 April 2020 op 15.41

Ruud, je mag van mij doen wat je vindt dat goed is. Maar om hier lid te worden om dit mee te kunnen delen. Geen idee wat je hiermee wilt bereiken. 

Ik zal wel niet slim genoeg zijn, maar wij betalen maar één keer WLZ premie.

Reactie van ruud neugebauer op 11 April 2020 op 15.54

reaktie Max Boret;

Ik moest zeer veel tijd stoppen in dit onderwerp omdat er heel veel onzin online staat. Ik heb alles wat er bestaat gedownload. Maar ik ben daarbij niets tegen gekomen van belastingrechters die over dit onderwerp al een uitspraak hebben gedaan. Ik denk ook niet dat die bestaan of komen. En met behulp van mijn de door mij aangevoerde tekst uit de Wlz heeft u in principe een valide wettelijk argument waarmee u op dit onderwerp een voor u gunstige uitspraak van de belastingrechter zou krijgen. Om mijn post niet helemaal een verwarrend juridisch karakter te geven heb ik de bepalingen uit de Wet inkomstenbelasting, de Zorgverzekeringswet en de Wet financiering sociale verzekeringen weg gelaten. Die heeft de Nationale Ombudsman wel vermeld in het rapport waarmee hij de overheid heeft bewogen de ten onrechte inning inkomensafhankelijk premie Zvw door de belastingdienst te repareren. Maar zelfs hij ging in zijn rapport niet tot in detail  in op van toepassing zijnde artikelen van die wetten. De door mij vastgestelde ten onrechte inning van de inkomensafhankelijk premie Wlz is van de gelijke orde. Het is echter te hopen dat deze Nationale ombudsman niet akkoord gaat met het niet volledig repareren van deze fout van de belastingdienst.

Reactie van ruud neugebauer op 11 April 2020 op 16.36

Jannie als je maar één keer inkomensafhankelijk premie Wlz betaald, dan betaal je dus waarschijnlijk alleen de verdragsbijdrage van het CAK. Je betaald geen belasting in Nederland. Dus deze post is niet voor jou bedoeld voor wat betreft inkomensafhankelijk premie Wlz.  Zoals aangegeven de gedeeltelijke heffingskorting die dan op de berekening van jouw verdragsbidrage wordt toegepast is juridisch juist maar ruim 1000 euro lager dan als je in nederland zou wonen en belasting betalen. Die rechtsongelijkheid wil ik wel bestrijden. Maar je hoeft je er niet in te verdiepen. Mijn enige doel bij deze post is het delen van mijn kennis. Daar hoef je geen gebruik van te maken akls je dat niet wil of het onderwerp niet op je van toepassing is.  

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...