WebT@lk KennisC@fé
 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Onjuiste inkomstenheffing voor Nederlandse uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland met 90 %+ inkomen uit Nederland

Betreft onjuiste inkomstenheffing voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland (voor zover woonachtig in een  EU verdragsland)  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland

Met invoering van de Wet van 22 december 2005, houdende wijziging  van enige socialeverzekeringswetten in verband  met de beëindiging van de verzekeringsplicht   van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden  (voor zover woonachtig in een  EU verdragsland)  heeft de Nederlandse overheid recht willen doen aan de europese regelgeving terzake van uniformering van de sociale verzekering. Volgens de memorie van toelichting op deze wet heeft de nederlandse overheid hiermee willen anticiperen op de EG verordening 833/2004, die de uitvoering van sociale wetgeving toekent aan het woonland van een verzekerde (woonlandbepaling).

Met invoering van bovengenoemde wet  werd dus voortzetting van premieplicht vanwege de mogelijkheid van een vrijwillige verzekering, komen te vervallen, waarmee de nederlandse overheid premieplicht voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland,  voor de volksverzekeringen rechtvaardigde.  Dit geldt met name voor de ANW (Algemene Nabestaandenwet), waarbij verzekeringsplicht  alleen voor ingezetenen van Nederland  van toepassing is.

 

Bij de invoering van de Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) werd rekening gehouden met de voorgenoemde woonlandbepaling.

In artikel 1.2.1 Wlz is dan ook bepaald dat alleen een ingezetene van Nederland verzekerde kan zijn. De verder in artikel 2 Wlz beschreven kring van verzekerden bevat geen EU-ingezetenen, daar met de EU-verdragen 1408/71, later 988/2009 (de basisverordening) en Verordening 574/72, later 987/2009 , de zelfstandige uitvoering door de EU lidstaten van de socale zekerheid is geregeld.

Onder Hoofdstuk 1.1.1  Wlz is het begrip CAK geintroduceerd.

Onder artikel 6.1.1 Wlz is dit begrip verder uitgewerkt en er wordt onder 6.1.2 Wlz als taak van het CAK de inning van een  verdragsbijdrage Zorgverzekerings Wet (Zvw) geregeld.  De hoogte van deze bijdrage is, naast de nominale premie Zvw,  gerelateerd aan de inkomensafhankelijke premies  Zvw en Wlz.  Dit omdat Nederland de ziekenzorgkosten van in het buitenland wonende nederlandse uitkeringsgerechtigden, ingeval van een verdragsland,  verrekend met hun woonland.

Uit voorgenoemde bepalingen blijkt dat nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een verdragsland met meer dan 90 % inkomen uit Nederland, niet premieplichtig zijn voor de Wlz, ook al omdat de inkomensafhankelijke premie Wlz  doormiddel van de verdragsbijdrage wordt geheven.

 

 

Per 1 januari 2019 werden aparte loonbelastingtabellen geintroduceerd  voor  nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in het buitenland met meer dan 90 % inkomen uit Nederland.

Als ik mij alleen concentreer tot de belastingtabellen voor de belastingplichtigen woonachtig in Frankrijk  (groene tabel zonder  loonheffingskorting 65 jaar en ouder) , dit zijn dus de belastingplichtigen die de loonheffingskorting niet op hun tweede inkomen (aanvullend pensioen)  laten toepassen, dan  blijkt dat op dat inkomen met toepassing van deze belastingtabellen 18,75 % loonheffing wordt geheven,  voor zover dit  pensioen (tweede inkomen ) minder dan  € 20.384 bedraagt.

De loonheffing 2019 is als volgt samen gesteld:  0,10 % premie ANW, 9,65 % Wlz en 9 % loonbelasting is totaal 18,75 %.

De loonbelastingtabellen voor  nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een EU verdragsland  zijn dus inclusief volksverzekeringspremies, die zij niet verschuldigd zijn.  Hierdoor wordt door de belastingdienst te veel belasting geheven.  Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor de overige tabellen voor in een EU verdragsland woonachtige belastingplichtigen.

Ook in de jaren voor 2019 heeft de belastingdienst steeds de premie ANW en inkomensafhankelijke premie Wlz geind.

 

De reden van de invoering van de aparte loonbelastingtabellen 2019 en later is volgens de nieuwsbrief van de nederlandse belastingdienst, die deze loonbelastingtabellen vergezelde, dat er voor  niet inwoners van Nederland alleen een recht op heffingskorting bestaat voor het gedeelte van de loonbelasting.

Zoals hiervoor al beschreven  is er geen premieplicht volksverzekering voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een verdragsland.

 

Omdat nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een  EU verdragsland)  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland wel belasting in Nederland betalen, maar niet premieplichtig zijn voor de volksverzekering zouden zij dus alleen recht hebben op het belastinggedeelte van de loonheffingskortingen. De wetgever heeft geen uitzondering gemaakt voor deze categorie.

 

Terzake van vermindering van de de heffingskorting op het belastbaar inkomen wordt er dus door de nederlandse overheid  aan voorbij gegaan dat de nederlandse uitkeringsgerechtigde,  woonachtig in een verdragsland  weliswaar geen premie volksverzekering betaald, maar dat deze in de plaats daarvan, een plaatsvervangende bijdrage betaald.

De inhouding op het belastbaar inkomen van deze belastingplichtigen is derhalve hetzelfde als dat van een soortgelijke belastingplichtige woonachtig in Nederland, maar doordat  de heffingskorting slechts gedeeltelijk wordt toegepast, betaald de nederlander woonachtig in een verdragsland meer belasting.

 

Vanwege voorgenoemde regelgeving terzake van de gedeeltelijke heffingskorting bedraagt de inkomensafhankelijke premie Wlz, die het CAK als onderdeel van de verdragsbijdrage Ziekenzorgverzekering berekend aan de inwoners van de EU verdragslanden, meer dan de  inkomensafhankelijke premie Wlz, die de inwoners van Nederland betalen. Omdat laatst genoemden wel recht hebben op de volledige heffingskorting, waardoor bij een gelijk inkomen de hoogte van hun belastbaar inkomen lager is.  

Op gemerkt zij, dat de vermindering van de heffingskorting al toegepast wordt met ingang van belastingjaar 2015 .

 

Samenvattend:

De nederlandse uitkeringsgerechtigden  woonachtig in een  EU verdragsland  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland betalen in 2019 over hun inkomen de loonheffing van 18,75 % inclusief 9,25 % inkomensafhankelijke premie Wlz en daarnaast een pseudo- inkomensafhankelijke premie Wlz van 9,25 %, die door het CAK als onderdeel van de verdragsbijdrage wordt geïnd.  

Doordat hen daarnaast geen volledige heffingskorting op de loonheffing wordt toegekend, wordt het wonen in het buitenland (in casu verdragsland) bestraft met een meer dan  50 % hogere belasting op inkomen.

 

Als voorbeeld heb ik Frankrijk genomen omdat de Nederlandse staat bv een ander belastingverdrag voor België hanteert, vanwege een non-discriminatieverdrag. Hierdoor geldt bovenstaande voor nederlandse uitkeringsgerechtigden  met meer dan 90 % inkomen uit Nederland niet voor inwoners van dat land. Aan belastingplichtigen woonachtig in België wordt dus wel een volledige heffingskorting toegekend.

Deze uitzondering voor hen die woonachtig in België zijn en belastingplichtig in  Nederland, veroorzaakt een rechtsongelijkheid met belastingplichtigen uit een ander verdragsland zoals Frankrijk  

 

 

Weergaven: 1388

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200410, Geldzakn, Overheid

Reactie van Leonard Rh op 11 April 2020 op 17.21

Het is mij niet duidelijk of het hier gaat om een praktijkvoorbeeld of om een berekening die Ruud Neugebauer zelf maakt. Hij spreekt over de foute handelswijze van de belastingdienst en het gaat over 2019. Volgens mij valt dit past te controleren bij de aanslag over 2019 en die is nog niet binnen, voor zover ik weet. Tot die tijd moet hij het doen met de berekeningen van de uitkerende instanties of met eigen berekeningen/veronderstellingen.
Bovendien gaan groene tabellen over de loonheffingen over de periodieke uitkeringen en dus niet over het jaarinkomen over 2019. Waarom nu pas aan de bel trekken en niet na de uitkering in januari 2019?
Al met al denk ik, dat het gaat om commentaar op een eigen berekening van Ruud, maar ik laat me graag overtuigen van iets anders.

Reactie van Max Boret op 12 April 2020 op 9.25

Dag Ruud, ik begrijp niet helemaal goed wat je bedoeld. In ieder geval heb ik twee zaken voor de belastingrechter gehad. De eerste ging over de uitspraak van HvJ uit 2017 waarin een, in Spanje wonende Nederlander, belast in Nederland wél aftrek kreeg voor hypotheek. Mijn inkomen ligt zo'n beetje 40/60 over Nederland en Frankrijk belast en daarvoor heeft de rechter mijn verzoek om aftrek over inkomstenbelasting af gewezen, onder het motto wél belastbaar inkomen Frankrijk. Flauw want het HvJ heeft in arrest aangegeven dat er, naar verhouding rekening gehouden moet worden met aftrekposten.

Tweede zaak van 13 maart jl., waar ik overigens nog geen papieren uitspraak over heb ontvangen.

Het ABP heeft, inzake nabestaandenpensioen, aangeleverd dat het ABP nabestaandenpensioen geen opbouw op risico basis betreft. De rechter heeft geoordeeld dat het wél een opbouw op risico basis is. Ook heeft mijn overleden echtgenote in die tijd salarisverhoging ingeleverd, om nabestaandenpensioen om te kunnen zetten naar ouderdomspensioen. De rechter vindt ook dit niet bewezen.

Invaliditeitspensioen: het HvJ heeft in december arrest gewezen dat een invaliditeitspensioen geen pensioen is, maar een uitkering wegens invaliditeit. De rechter vindt het wél een pensioen. Ook hier vindt de rechter dat er sprake is van een opbouw op risico basis, en niet vergelijkbaar is met een ouderdomspensioen. Het ABP stelt dat er geen sprake is van verzekering of iets dergelijks, maar dat alles uit de ABP pot komt/

Er is ook nog sprake van overheids- en privaat pensioen, maar dat verhaal is nog ingewikkelder. Ik heb ook gevraagd om een juiste verdeling over de twee landen, maar ook daar heb ik nog niet gehoord!

Dus beste Ruud, je hebt je goed ingelezen in mijn zaak, hierbij de informatie van mijn kant.

Het komt er op neer dat de belastingdienst in alles haar zijn heeft gekregen, naar mijn mening klopt deze uitspraak niet.

Reactie van Max Boret op 12 April 2020 op 9.30

Nog even als aanvulling: de Nederlandse belastingrechter vindt dat ik best alle aftrekposten in Frankrijk kan opvoeren, immers daar belastbaar inkomen. Hij gaat echter voorbij dat dit dan maar voor 60% kan, immers percentage belastbaar inkomen Frankrijk.

Mijn ziektekosten, en ik heb er heeeeel veel, kan ik niet aftrekken in Frankrijk (bestaat niet) wel in Nederland, maar dat mag dan weer niet van de rechter.

In feite: als ik in Nederland mijn hele inkomen belast zou hebben (of in Frankrijk) zou ik voor de volle 100% aftrekposten kunnen opvoeren. Nu niet. Er wordt dus onderscheid gemaakt op, tja nationaliteit/verblijfplaats?, en je weet hoe dat heet.

Reactie van Max Boret op 12 April 2020 op 9.33

Dag Ruud, ik betaal wel inkomstenbelasting in Nederland en ook WLZ. Over mijn hele wereldinkomen! Maar mag over een deel van dat inkomen geen aftrekposten opvoeren in Nederland.

Ergo: we; vangen, geen aftrekposten toestaan!

Reactie van Fabienne M op 12 April 2020 op 16.41

Ik ga er toch vanuit dat indien teveel (en deels onterecht) wordt ingehouden door toepassing van de groene tabel, dit via een aangifte weer wordt rechtgetrokken ........ achteraf.

Reactie van ruud neugebauer op 13 April 2020 op 21.50

Fabienne, dat zou je zeggen. Verrekening achteraf. maar waarom dan foute maandtabellen, waardoor de belastingdienst in alle gevallen tot na betaling zou moeten overgaan ? Waarom inkomensafhankelijke premie Wlz en premie ANW heffen terwijl de belastingdienst daar juridisch geen recht op heeft. Zou u mee akkoord gaan als u zou weten dat de belastingdienst gedurende een jaar een bedrag van mogelijk een paar duizend euro te veel van u inhoud, zelfs als u het uiteindelijk terug krijgt. De belastingdienst meent ten onrechte dat zij de volle loonheffing mag toepassen op uw inkomen. De wetswijziging per 2015 is haar volledig ontgaan.  Zoals ik schreef in mijn post heeft de belastingdienst ook in voorgaande jaren  ten onrechte de inkomensafhankelijke premie Wlz en premie ANW over het inkomen geheven. Pakt u de voorgaande belastingaangiften over de jaren 2015 tot en met 2018 er bij. Zoek op de site van de belastingdienst de opbouw van de loonheffing erbij. Als inwoner van Frankrijk mag de belastingdienst u alleen het loonbelastinggedeelte heffen. Bereken zelf de belastingheffing met gebruik van de heffingskortingen. U zult zien dat deze heffing hoger is dan hij zou mogen zijn. Voor uw gemak kan u ook  de jaaropgave van de pensioenverstrekker gebruiken, indien u deze geen heffingskorting heeft laten toepassen. en daarvan het percentage van de loonheffing te berekenen. U zult zien dat de inhouding op uw pensioen meer bedraagt dan het percentage loonbelasting dat alleen ingehouden had mogen worden. 

Reactie van ruud neugebauer op 13 April 2020 op 22.11

Max Boret,

Bij de wetswijzigen per 1 januari 2015 is ook de regel ingevoerd dat de nederlandse belastingdienst slechts belasting over het inkomen van een bewoner van een verdragsland mag heffen als 90 % of meer van zijn inkomen uit Nederland komt. De EU regelgeving  ten aanzien van belastingheffing binnen de EU regelt dat en ook dat de belastingdienst van het woonland dat regelt. Zoals gewoonlijk heeft nederland die regelgeving fout uitgelegd en je zult ook op de site van de belastingdienst zien dat deze per 2020 nog stringenter wordt uitgelegd. Vanaf 2015 moet je de franse belastingdienst een formulier laten invullen en ondertekenen da jij in frankrijk belasting betaal over je inkomen. Tevens te downloaden van de nederlandse belastingsite is een formulier te downloaden waarmee je met de belastingdienst regelt dat op grond van het eerder genoemde formulier de pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie geen belasting meer inhoudt. Eerder ingehouden bedragen dien je via een teruggave aangifte terug te vorderen. Alle informatie dus op de belastingsite. Jij met een jnkomen van 60 % uit Frankrijk zou dus volgens de gegevens op de site van de nederlandse belastingdienst alleen in Frankrijk belasting plichtig zijn.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...