Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Bericht van de Consul: Beeindiging paspoortwerkzaamheden bij de Nederlandse consulaten in Frankrijk vanaf 1 oktober 2013

N.a.v. het besluit de paspoortwerkzaamheden bij de Nederlandse consulaten in Frankrijk te beëindigen m.i.v. 1 oktober 2013 stuurden meerdere Nederlanders, op individuele basis maar ook vanuit gezamenlijk initiatief, protestbrieven aan de Minister van Buitenlandse Zaken. In deze brieven uitten de schrijvers hun zorgen over dit besluit.

Vanwege het gemeenschappelijk belang meen ik , de integrale tekst van het antwoord van de Minister op deze brieven, met u te moeten delen.

Met vriendelijke groet,
Bud Rellum
Consul
Z.M. Ambassade te Parijs


Aan……,

Met ingang van 1 oktober 2013 zal er in Frankrijk nog slechts één loket zijn voor het aanvragen van paspoorten, namelijk bij de ambassade in Parijs.

De keuze om de paspoortwerkzaamheden bij alle honorair consulaten (hierna: HC’s) in Frankrijk te beëindigen past in tijden van bezuinigingen bij het voornemen kostendekkend te gaan werken en bij de herziening van het postennet. Ik realiseer mij wel, zoals u ook aangeeft, dat deze ontwikkeling gevolgen heeft voor Nederlanders die in Frankrijk wonen (volgens u circa 50.000 personen).

In februari 2012 is een uitgebreid onderzoek bij de Nederlandse ambassades en (honoraire) consulaten afgerond. Dat onderzoek had tot doel de kosten van de verstrekking van reisdocumenten in het buitenland in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat de verstrekking van paspoorten in bet buitenland niet kostendekkend is. Ook is gebleken dat verstrekking van paspoorten door HC’s kostbaar is.

In uw brief stelt u een aantal vragen die ik hieronder puntsgewijs beantwoord.

Aanvraag paspoort in Parijs

1. Hoe denkt de ambassade in Parijs de piekdagen tijdens de schoolvakanties op te gaan vangen ?

De Nederlandse Ambassade in Parijs beschikt over een afsprakensysteem waarmee de bezoekersstroom het gehele jaar, dus ook op piekdagen, zorgvuldig wordt gepland.

2. Wordt in andere EU-Ianden (bijv. Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland, België en Italië) deze dienstverlening op consulaten ook stopgezet waardoor slechts  één centraal punt in het land overblijft? Of betreft dit alleen Frankrijk?

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de paspoortwerkzaamheden van HC’s in omringende landen te beëindigen. Ook in die landen is een gelijke tendens te zien waarbij vanuit verschillende perspectieven (bezuinigingen, toepassing digitale middelen, focus op eigen verantwoordelijkheid)  wordt gekeken naar alternatieve wijzen van consulaire dienstverlening.

3. Indien dit alleen Frankrijk betreft, waarom is specifiek voor  Frankrijk gekozen? Waarom moet een grote groep in Frankrijk woonachtige Nederlanders nu juist door deze maatregelen getroffen worden? Het gaat immers om de stopzetting van paspoortaanvragen in Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille en Nice.

Zie mijn antwoord bij vraag 2.

4. In hoeverre is de mogelijkheid onderzocht om de consulaire diensten van Schengenlanden samen te voegen en/of het aanvragen van identiteitsdocumenten te digitaliseren? En als hiervan in de toekomst sprake zou zijn, waarom worden niet eerst de nieuwe diensten geïntroduceerd alvorens de oude diensten uit te kleden?

Het verstrekken van nationale reisdocumenten en identiteitsbewijzen behoort tot de nationale bevoegdheden van de Schengenlanden. Elk land heeft zijn eigen werkwijze. Het is nog niet mogelijk om in Schengenverband samen te werken bij paspoortwerkzaamheden.

De speciale apparatuur, waaronder die voor het afnemen van vingerafdrukken, is bijvoorbeeld ingericht voor de eigen (nationale) processen van de verschillende landen. Het is nu niet mogelijk de Nederlandse apparatuur te koppelen aan het vingerafdruksysteem dat door andere Schengenlanden wordt gebruikt.

Op dit moment wordt overwogen om consulaire spreekuren te organiseren bij Nederlandse vertegenwoordigingen die niet over aanvraagapparatuur beschikken. Nederlanders kunnen daar dan terecht voor reisdocumentaanvragen waarbij een mobiel aanvraagstation wordt ingezet.

De mogelijkheden voor verbetering van de dienstverlening door middel van digitalisering worden onderzocht. Echter, de ontwikkelingen gaan niet zo ver dat binnen afzienbare tijd een aanvraag geheel digitaal, bijvoorbeeld via Internet, kan worden ingediend. De Paspoortwet schrijft voor het aanvragen en het ophalen van reisdocumenten een verschijningsplicht voor. De reden hiervoor is met name gelegen in het tegengaan van misbruik met reisdocumenten. Voor het afnemen van vingerafdrukken is het persoonlijk verschijnen hoe dan ook noodzakelijk.

5. Vindt u het aanvaardbaar dat hierdoor alle in Frankrijk woonachtige Nederlanders onder de lijn Parijs (2/3 van Frankrijk) alleen nog op de ambassade in Parijs terecht kunnen voor het aanvragen van een paspoort ?

In de nota modernisering Nederlandse diplomatie (van 8 april 2011) heb ik aangekondigd dat de Nederlandse diplomatie moet worden omgevormd tot een kleiner, flexibeler en goedkoper netwerk. U kunt deze beleidsnota nalezen op:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/04....

Op 28 juni ji. heb ik de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd met mijn brief en rapport ‘Voor Nederland, wereldwijd’ over modernisering van de Nederlandse diplomatie en het netwerk van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. In het rapport licht ik de herpositionering van de Nederlandse diplomatie toe, alsmede de maatregelen waarmee noodzakelijke forse bezuinigingen de komende jaren worden ingevuld. Met sterk krimpende middelen wordt een wereldwijde aanwezigheid in stand gehouden. Dit zal resulteren in een breed maar fragiel stelsel van veelal zeer kleine posten, die hun activiteiten moeten beperken. Het rapport vindt u op:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicatie....    

Om een flexibeler, dynamischer en efficiënter postennet te bewerkstelligen is onder meer geregionaliseerd, dat wil zeggen: een belangrijk deel van de werkzaamheden van de ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland is wat betreft bedrijfsvoering en consulaire zaken ondergebracht bij negen zogeheten Regionale Service Organisaties (RSO’s).

De uitvoering van de regionalisering is momenteel nog in volle gang. De eerste ervaringen zijn positief; de beoogde substantiële doelmatigheidsslag wordt gerealiseerd.

Er wordt steeds gezocht hoe de consulaire dienstverlening op peil kan worden gehouden om Nederlanders in het buitenland toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vandaar ook de aandacht voor een consulair spreekuur met gebruik van een mobiel vingerafdrukapparaat.

Het is overigens niet zo dat u straks nog alleen in Parijs een Nederlands reisdocument kunt aanvragen. Niet-ingezetenen kunnen bij een bezoek aan Nederland ook bij de zogeheten grensgemeenten in Nederland een paspoort aanvragen. Dat zijn Bergen op Zoom, Maastricht, Echt-Susteren, Enschede, Montferland, Oldambt en Den Haag. Voor meer informatie verwijs ik u naar (de websites van) de verschillende gemeenten. Zoals het nu lijkt, wordt op 15 augustus 2013 de gemeentebalie op Schiphol geopend; deze zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer vallen. 0ok hier kunnen niet-ingezetenen straks (uitsluitend op afspraak) een reisdocument aanvragen. Voor actuele informatie verwijs ik u graag naar de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Voor de goede orde attendeer ik u nog op een wetsvoorstel dat momenteel aanhangig is bij de Tweede Kamer. Daarin is voorgesteld om de geldigheidsduur van een paspoort te wijzigen in tien jaar. Als de paspoorthouder nog geen 18 jaar is, zal het paspoort nog steeds vijf jaar geldig zijn.

6. Kan men voor de terugreis na aanvraag het ‘oude’ paspoort terugkrijgen of kan het consulaat in Parijs een voorlopig identiteitsdocument verschaffen?

Op grond van de Paspoortwet bent u, net als bij de aanvraag van uw paspoort, ook verplicht om persoonlijk te verschijnen bij de uitreiking van het nieuwe reisdocument. Het nieuwe reisdocument wordt uitgereikt wanneer het oude wordt ingeleverd.

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De regeling bepaalt dat als u bij de aanvraag aannemelijk maakt dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat u in persoon verschijnt bij de uitreiking, het reisdocument op veilige wijze (per aangetekende post) aan u wordt toegestuurd. De reisafstand kan daarbij een rol spelen. De ambassade zal u dan vragen een gefrankeerde enveloppe voor veilige (aangetekende) verzending achter te laten. U betaalt dus wel zelf voor de verzending van uw nieuwe paspoort. In dat geval verschijnt u niet, maar moet u ook wel eerst uw oude paspoort inleveren voordat het nieuwe kan worden uitgereikt.

In beginsel krijgt u uw oude paspoort bij de aanvraag van bet nieuwe eerst nog terug. De ambassade zal u niet verplichten om uw oude paspoort al bij aanvraag van het nieuwe in te leveren. Als het nieuwe paspoort gereed is en u kunt geen tweede keer verschijnen, kunt u het oude inleveren door dit reisdocument toe te sturen aan de consulaire post op de door de post voorgeschreven wijze. Het nieuwe paspoort wordt u na ontvangst van het oude ook weer langs veilige weg toegestuurd.

In de praktijk zijn aanvragers doorgaans graag bereid gebleken om het oude paspoort al bij de aanvraag van het nieuwe paspoort in te leveren. Het inleveren van het oude paspoort bij de aanvraag van het nieuwe geeft zekerheid en voorkomt een extra handeling, namelijk het veilig versturen van het oude.

Ik attendeer u erop dat u hoe dan ook in beide gevallen een tijdje zonder reisdocument bent. Dat is niet zo als u het nieuwe reisdocument in persoon komt ophalen.

Voor de terugreis wordt geen voorlopig identiteitsdocument afgegeven. In de praktijk is hiervoor geen aanleiding gebleken. De ambassade heeft toegelicht dat men zich in Frankrijk ook met andere documenten kan identificeren, bijvoorbeeld met een Carte Electoral of een Frans rijbewijs.

Indien de aanvrager ervoor kiest om het oude paspoort bij de aanvraag van het nieuwe exemplaar in te leveren bij de ambassade, dan is de ambassade bereid om op verzoek van de aanvrager een récépissé af te geven. Hiermee kunt u aantonen waarom u geen reisdocument hebt, namelijk dat u uw oude paspoort hebt ingeleverd ten behoeve van de aanvraag van een nieuw exemplaar. Het bewijs dient niet ter vervanging van het reisdocument.

Aanvraagpaspoort in Nederland

7. Een geldig identiteitsbewijs geldt in Frankrijk als bewijs dat men deze nationaliteit heeft, dus dat men Fransman is. Waarom geldt dit niet voor Nederlanders en hun Nederlandse nationaliteit?

Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. Een Nederlandse identiteitskaart is primair een identiteitsbewijs, maar men kan er ook mee naar een aantal landen reizen. Alhoewel in het paspoort en op de identiteitskaart staat dat de houder ervan het Nederlanderschap bezit, vormt dit geen absoluut bewijs dat men nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft.

De situatie van de houder kan sinds de verstrekking van het document immers zijn gewijzigd, waardoor hij het Nederlanderschap heeft verloren.

De instantie die het reisdocument verstrekt, heeft dan ook zekerheid nodig dat de aanvrager (nog steeds) het Nederlanderschap bezit. De Ambassade of gemeente waar u het paspoort aanvraagt moet daarom meer of minder uitgebreid onderzoek doen naar uw nationaliteit. Het is dus mogelijk dat u gevraagd wordt extra documenten te leveren die uw Nederlandse nationaliteit aantonen.

8. Welke documenten zijn vereist als een in Frankrijk wonende Nederlander bij een Nederlandse gemeente een paspoortaanvraag in wil dienen?

De bevoegde autoriteiten dienen de nodige zekerheid te hebben over de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager. Op de websites van de gemeenten vindt u welke documenten de desbetreffende gemeente vraagt te overleggen om de nodige zekerheid te krijgen. U kunt hierover van te voren ook contact zoeken met de gemeente. Al uw Nederlandse en/of buitenlandse reisdocumenten en een bewijs van verblijf in het buitenland van een bevoegde autoriteit zullen bijvoorbeeld worden gevraagd.

9. Kan de Nederlandse overheid garanderen dat wij door Nederlandse gemeenten niet gevraagd zullen worden documenten op te leveren die voor een in Frankrijk woonachtige Nederlander slechts met grote moeite of zelfs niet te verkrijgen zijn?

De verstrekkende gemeente moet vaststellen dat u nog steeds de Nederlandse nationaliteit hebt en die inmiddels niet hebt verloren. In verband met het onderzoek kan de aanvrager worden verzocht de nodige documenten over te leggen.

In dit verband wijs ik erop dat de Paspoortwet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK). Ik geef uitvoering aan deze wet in het buitenland. Wanneer (structureel) problemen worden geconstateerd bij het verkrijgen van documenten (bij een Nederlandse post) in het buitenland kan in overleg met het ministerie van BZK en de gemeenten en de post naar een oplossing worden gezocht. Zo wordt momenteel met zogenoemde grensgemeenten overleg gevoerd over de door de gemeenten gevraagde Verklaring van bezit van Nederlanderschap van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Inmiddels zijn nieuwe afspraken gemaakt over deze Verklaring voor paspoortverstrekking. Mijn verwachting is dat de Verklaring van een Nederlandse vertegenwoordiging alleen bij uitzondering nog een noodzakelijke voorwaarde voor paspoortafgifte zal zijn. Maar de behandelend gemeenteambtenaar moet desalniettemin voldoende zekerheid krijgen over uw nationaliteit.

10. Hoeveel denkt het ministerie daadwerkelijk te besparen met het beëindigen van de dienstverlening voor paspoortaanvragen door het consulaat in Toulouse?

In juni 2011 heb ik aangekondigd dat bij het verstrekken van reisdocumenten meer kostendekkend dient te worden gewerkt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de tarieven die worden geheven bij de Consulaten dat thans bij lange na niet zijn. Ik probeer de tarieven meer kostendekkend te maken en tegelijkertijd de dienstverlening zo doelmatig mogelijk in te richten. Een deel van de efficiencywinst wordt gerealiseerd door de verstrekking van reisdocumenten door HC’s geleidelijk af te schaffen.

De verstrekking van reisdocumenten via de HC’s is, per reisdocument, relatief kostbaar door opsplitsing van activiteiten. Zo ligt de kostprijs van een paspoort van een HC tenminste 47 euro hoger dan van een andere consulaire post.

Ik attendeer u voor de volledigheid op de toelichting bij het Besluit voor de wijziging van het Besluit Paspoortgelden. Deze toelichting kunt u inzien via de volgende link: http://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-592.html.

Tot slot wijs ik er nogmaals op dat de Nederlandse regering door het huidige economische en politieke klimaat genoodzaakt is cm helaas ook op dit terrein pijnlijke maar noodzakelijke bezuinigingen door te voeren.

Hierdoor dienen bepaalde keuzes gemaakt te worden, waaronder de herziening van het postennet. Dit geldt niet alleen voor u en de andere Nederlanders in Frankrijk maar het treft Nederlanders over de gehele wereld.

Hoewel ik mij realiseer dat het in de toekomst van u meer zal vergen om een paspoortaanvraag in te dienen, zie ik geen mogelijkheden om de hiervoor genoemde maatregelen te herzien.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Frans Timmermans,

Minister van Buitenlandse Zaken

Weergaven: 1060

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20130731, Overheid

Het is niet mogelijk op dit bericht te reageren

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden