Nederlanders in het buitenland vinden elkaar via www.nedergids.nl

www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Arrest over premies CSG/CRDS geldt ook voor verdragsgerechtigden

Cour d’Appel Bordeaux: arrest over premies CSG/CRDS geldt ook voor verdragsgerechtigden

Naar aanleiding van een reactie van Jan de Voogd op een eerder bericht van mij op dit forum (zie hier) wil ik graag met een apart bericht wijzen op een belangrijke uitspraak van het gerechtshof te Bordeaux over de vraag of verdragsgerechtigden (meestal: personen met een pensioen uit Nederland) nu wel of niet premies CSG/CRDS (etc.) moeten betalen over hun vermogensinkomsten (plus value, lijfrenten, huurinkomsten, renten, dividenden). Die vraag was niet beantwoord in het arrest De Ruyter en ook niet in de daarop volgende (gelijkluidende) uitspraak van de Conseil d’État. Het antwoord is er nu: volgens het gerechtshof in Bordeaux zijn verdragsgerechtigden net als personen die niet in Frankrijk sociaal verzekerd zijn geen premies CSG/CRDS verschuldigd over hun vermogensinkomsten (zie uitspraak). Dat scheelt dus voorlopig even 15,5% aan lasten over die inkomsten. Hoe lang de pret zal duren is niet te zeggen want ‘Bercy’ (het Franse Ministerie van Financiën) broedt al enige tijd op vervangende maatregelen. Naar verluid zou men denken aan het extra belasten van inkomsten uit het buitenland. Dat zou dan waarschijnlijk wederom in strijd zijn met de EU-regels. Daarnaast is het mogelijk dat de belastingdienst de Bordeaux-zaak nog ter cassatie gaat voorleggen aan de Conseil d’État.

Het is op dit forum al vaker gezegd: het is voor elders verzekerden en nu zeker ook voor verdragsgerechtigden belangrijk om bezwaarschriften in te dienen tegen aanslagen CSG/CRDS uit het verleden over vermogensinkomsten omdat niet te voorspellen valt of de Franse regering de premies uit eigen initiatief zal teruggeven. U kunt in ieder geval nog tot eind dit jaar bezwaar (laten) indienen over aanslagen CSG/CRDS over 2012. De termijn vervalt namelijk 2 jaar na het jaar waarin een belasting invorderbaar is geworden. Voor aanslagen inkomstenbelasting en premies over 2012 was dat het jaar 2013. Voor de belasting over de plus value is 2013 het laatste jaar omdat de premies daarover direct bij de transactie zijn verschuldigd. Maar een langere termijn is verdedigbaar als de premieheffing CSG/CRDS ook qua bezwaarprocedure valt (of zou moeten vallen) onder de Code de la Sécurité Sociale in plaats van onder de CGI (fiscaal wetboek). Hier geldt de bekende open deur: niet geschoten is altijd mis.

Lucas Roos, belastingadviseur

Weergaven: 1266

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20150823, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jeannette op 24 Augustus 2015 op 7.48

"In 2000 had het Hof al geoordeeld dat de heffing van de CSG en de CRDS over inkomsten uit een commerciële activiteit of inkomsten uit arbeid door in Frankrijk wonende werknemers die onder de sociale verzekeringswet vallen van een andere Europese lidstaat « niet verenigbaar (is) met zowel het verbod op stapeling van toepasselijke sociale verzekeringsstelsels, zoals vastgelegd in artikel 13, paragraaf 1 van het besluit n°1408/71, als met het vrije verkeer van werknemers en het recht op vrije vestiging zoals gewaarborgd door het verdrag ». Sindsdien heeft Frankrijk zich gehouden aan dit besluit."

Over de sociale lasten uit arbeid lag al sinds 2000 een uitspraak dat deze niet door Frankrijk geheven mag worden voor personen die onder het sociale stelsel van een ander land vallen. Blijkbaar zijn er belastingkantoren die zich daar niet aan hielden!
Daarom stond dit ook niet in het arrest De Ruyter, dat ging alleen over inkomsten uit vermogen of onroerend goed.

Het hele artikel lees je op de site van advocatenkantoor Goffin Van Aken,

http://www.goffinvanaken.com/grenswerkers-en-niet-ingezetenen-vrijg...

Reactie van Jeannette op 24 Augustus 2015 op 7.49

En inderdaad geeft de Belastingdienst niets vanzelf terug, je moet dit altijd terugvorderen.

Reactie van Max Boret op 24 Augustus 2015 op 8.00

Ik heb net de belastingaanslag gekregen (2014), en moet €3268,- betalen aan CSG, en €314,- aan CRDS.

Ik heb een Wao uitkering die belast is in Frankrijk, en een stuk invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen in Nederland.

Mensen om mij heen met volledig inkomen belast in Frankrijk, en evenzo in Nederland, moeten geen CSG en CRDS betalen, ik vraag mij af waarom ik wel.

Ik heb geen vermogen (helaas), en geen rente-inkomsten of zoiets.

Oh ja, ik ben verdragsplichtig via het ZIN. Kan ik daar nu aangeven dat ik sociale lasten in Frankrijk betaal, en vraag af te zien van inning doo ZIN, en via de CSU of CPAM hier verzekerd kan worden?

Reactie van Jeannette op 24 Augustus 2015 op 8.09

Nee Max, dat laatste kun je niet, je bent verzekerd als verdragsgerechtigde en valt niet onder het sociale stelsel van Frankrijk als zodanig.

Je kunt wel de CSG/CRDS terug vragen, op je belastingformulier staat hoe je bezwaar kunt aantekenen. Je moet bij het ZIN een verklaring opvragen dat je onder het Nederlandse sociale stelsel valt, of je laatste afrekening overleggen waarop staat dat je Zwv en AWBZ-betaalt.

Reactie van Max Boret op 24 Augustus 2015 op 8.13

@Jeanette, dat bij het ZIN weggaan had ik ook al vermoed. Voor aanslag 2014 lijkt het mij nogal kolderiek om 4629 euro te betalen (die ik niet heb) en later terug te vragen bij de belastingdienst.

Reactie van Matty Willigenburg op 24 Augustus 2015 op 8.38
Heb ook net de aanslag 2014 gekregen en daarop staan de sociale premies, ondanks het bezwaar van mijn fiscalist, weer gewoon gemeld. Net als vorige jaren. De uitspraak van het hof is kennelijk nog niet doorgedrongen op het belastingkantoor....weer bezwaar maken dus, maar wel eerst betalen want als je dat niet doet, @Max heb je direct na 15 september een 10% boete te pakken, die je zeker niet terug kan vorderen.....makkelijker kunnen we het niet maken.....
Reactie van Max Boret op 24 Augustus 2015 op 8.41
Leuk, dus geld lenen om een niet terechte belastingaanslag te betalen. Ik denk dat ik ook mijn assurance jurisdique eens gan aanspreken!
Reactie van Lucas Roos op 24 Augustus 2015 op 9.50

Het is zaak zo snel mogelijk een bezwaarschrift in te (laten) dienen met daarin een verzoek om uitstel van betaling totdat op het bezwaar zal zijn beslist. Dat uitstel wordt doorgaans direct verleend als het om een  te betalen bedrag gaat van minder dan € 4.500. Een persoonlijk bezoek aan het belastingkantoor om de zaak uiteen te zetten (en eventueel daar direct het bezwaarschrift met het verzoek om uitstel in te dienen) lijkt me bij deze bedragen niet onverstandig.

Reactie van Hans Carstens op 24 Augustus 2015 op 14.04

En trek vooral de betaalde CSG/CRDS, PLUS de betaalde franse MUTUELLE premies af in Nederland van je Wereldwijde Inkomen (Bruto naar NETTO ), dat op je NINBI formulier aan het NL Belastingkantoor in Apeldoorn komt te staan !!!
Die Bel.dst lieden, laten gluiperig in het midden op de NINBI-formulier bijlage ( die weer verwijst naar een niet-bestaande "verdere uitleg" ) of dat Wereldinkomen BRUTO of Netto is m.b.t. elders betaalde Sociale Verzekeringen.
Smerige attitude dus van de NL Bel.dst.
Mutuelle premies Frankrijk : Aftrekken dus van dat BRUTO NINBI-bedrag.
Stink er niet in, anders betaal je aan ZIN weer een Zvw-buitenlandbijdrage over een te hoog Wereldinkomen.
ZIN/CVZ heeft daar en handje van : ze sturen een (Voorlopige/definitieve) jaarafrekening gebaseerd op AANNAMES en "vergeten" plotseling de NINBI-info van de NL Bel.dst te verwerken, die ze pas per uiterlijk 1 september hoeft in te lichten volgens de NL-bestuurs- en de Zvw-wet.
En dan heeft ZIN al de Voorlopige jaarafrekening verstuurd per juli-augustus = instinkertje !!!
Opgepast dus, ZIN's mw drs Hermsen, die de rekening ondertekent, is niet te vertrouwen !
Om een veelheid van redenen die ik hier al vaker heb aangeduid.
VWS bepaalt de woonlandfactor jaarlijks, maar op onduidelijke/onbekende cijfers.
En in de wettelijke wijze van berekenen : die klopt ook niet.
In de berekening laat VWS ineens de AWBZ-kosten in NL vervallen onder de streep van de berekening, de noemer.
VWS/ZIN/CVZ deelt de Gemiddelde Franse zorgkosten (teller) NIET door de som van de Gemiddelde NL ZVW + AWBZ zorgkosten ( = de wet ), maar door alléén de ZWW-zorgkosten in NL. Dat is NIET volgens de CRvB uitspraak, illegaal, niet wettelijk !
GEVOLG : Dat drijft de woonlandfactor voor Frankrijk op van 36-38 % naar de bekende 78 % (0.7845 ) die toen gebruilt werd, inmiddels "gracieus" verlaagd naar 71 % voor 2015, i.p.v. 36%.
Lees de financiële jaarverslagen (ZIN, CLEISS-Parijs, VERZEKERDEN MONITOR van VWS e.d.) er maar op na, analyseer de cijfers.
ZIN/CVZ weigert om de getallen op tafel te leggen voor de rechtbank (AMS, CRvB) en stelt dat ze "dat nooit hebben nagerekend", maar misbruiken die woonlandfactor wel om de Zvw-buitenlandbijdrage te verdubbelen ten koste van UW portemonnaie.
De rechters in NL : die willen van niets weten en negeren stomweg het ontbreken van cijfermatige bewijzen van ZIN en VWS : zij volgen de bezwaarcommissie juristen van ZIN/CVZ slaafs.
Bezwaar dus "ongegrond" ?
Wees op uw hoede voor VWS-ZIN-FIN-zwendels, het barst er van !
Niet alléén in FRA dus, maar minstens zo erg in NL.
PS : Mijn echtgenote heeft een frans pensioentje en wordt aangeslagen voor de CSG.
Ik niet met mijn NL-AOW plus NL-Bedrijfspensioen, géén CSG of CRDS ooit gezien op het aanslagbiljet van de franse fiscus, wel een bedragje voor haar, dat klopt.
Maar in FRA, daar trekke men de in NL betaalde ZVW-buit.bijdr. (inclusief nabetalingen c.q naheffingen aan ZIN ) dus af voor de franse IB opgave.
Dat mag vlgns de CGI wetgeving art. 83-10 en 10-O-bis.
OOK als die naheffingenvan ZIN/CVZ soms wel tot drie jaar te laat zijn verstuurd, zoals mij is gebeurd (CVZ-Jaarafrek(n 2009, 2010,2011, resp in mei, aug en sep 2012).
En allemaal te betalen binnen 6 wkn aan CVZ-Diemen, op straffe van CJIB-terreur.
ZIN/CVZ, die zelf hun zaakjes niet op orde hadden, wassen hun handen in onschuld.
Een hebben dat dus nog steeds niet !.
ERGO : Gewoon de ZIN-bijdragen/premies ("cotisations") aftrekken van het bruto jaarinkomen in Frankrijk dus, dat scheelt weer een paar stuivers, of meer.
En de betaalde/opgeëiste CSG/CRDS dus "voorlopig", ook retro-actief aftrekken in NL van dat WWI op de NINBI-formulieren, zonder er verder iets bij te verklaren, dat wil de NL Bel.dst niet eens, gewoon "netto" invullen. Laat NL dan maar eens protesteren of om uitleg vragen : doen ze niet. Wel bezwaar maken bij mevr Hermsen & Co, bij de bezwaarcommisssie van ZIN/CVZ.
Die roepen standaard :"ongegrond", als slagers die hun eigen vlees mogen keuren, puur uit onvervalst eigenbelang : Gooien een paar wetsteksten terug, maar vermijden koste-wat-kost cijfers over te leggen, cijfers zijn levensgevaarlijk voor VWS, ZIN en M.v.Fin en Soc Zkn.
Niet accepteren dud, in beroep bij de RB-AMS en Hoger beroep bij de CRvB, tot ze er bij neervallen en hun leugens en manipulaties eindelijk eens een uitspraak van de rechters op hun nek krijgen.
Doe ik ook.
Hans C.

Reactie van Emile van der Sluijs op 24 Augustus 2015 op 16.20

Heer Max Boret, Als u zoveel CSG/CRDS moet betalen over 2014, dan zou ik graag met u willen ruilen. U moet een enorme WAO-uitkering, invaliditeits- en nabestaandenpensioen hebben?

Of u moet uw aangifte en aanslag eens heel goed controleren! Emile

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden