Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Het doek valt voor de nasleep van het arrest De Ruyter. In het PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, zeg maar : het sociaal Plan van de regering) voor 2016 worden de opbrengsten van premies CSG/CRDS enz. op vermogensinkomsten bestemd voor de ‘financiering van prestaties waarvoor geen bijdrage is verschuldigd’ zoals het geval is bij gewone belastingen. In Nederlandse termen: de premies worden gewoon belastingen en gestort in de algemene middelen. Dit is de ontnuchterende reactie van Bercy op het arrest De Ruyter waarover op dit forum al veel is geschreven. Op deze manier is de heffing niet meer in strijd met het EU-recht. Belastingen behoren namelijk in het algemeen niet tot het terrein van het EU-recht.

De maatregel geldt alleen voor de premies over de vermogensinkomsten, niet over de premies over de arbeids- en pensioeninkomsten. Vermogensinkomsten zijn onder meer: plus value bij de verkoop van een tweede woning, huurinkomsten, lijfrente-inkomsten, inkomsten uit levensverzekering en rente op spaartegoeden.

Bercy heeft nogmaals toegezegd dat de tot 2016 ten onrechte geheven premies zullen worden gerestitueerd. Het is dus zaak voor mensen die hun tweede woning in Frankrijk te koop hebben staan om die te verkopen vóór 1 januari 2016. Dat zal kunnen leiden tot een kortstondige daling van de vraag- en verkoopprijzen in de komende maanden. Voor het verleden is het zaak bezwaarschriften in te dienen over aanslagen CSG/CRDS omdat de Franse regering niet heeft gezegd dat ze de premies uit eigen initiatief zal teruggeven. Men heeft wel 'alle noodzakelijke maatregelen genomen' maar die zijn niet gespecificeerd. U kunt in ieder geval nog tot eind dit jaar bezwaar (laten) indienen over aanslagen inkomstenbelasting over 2012. Voor de belasting over de plus value is 2013 het oudste jaar voor een teruggaaf.

Een kanttekening is op zijn plaats. Bekeken moet worden hoe Bercy nu het gat gaat repareren dat ontstaat in de sociale sector door het wegvallen van de ‘voeding’ door de premies CSG/CRDS. Als alleen sprake is van windowdressing in die zin dat er langs een omweg toch weer een verband blijft of ontstaat tussen de tot belasting omgedoopte premies en de sociale tekorten waar de CSG/CRDS voor in het leven zijn geroepen, zou er nog steeds of weer sprake kunnen zijn van strijd met het EU-recht. Het gaat om de geldstromen, niet om het etiket. Dat wordt dan wel een veel lastiger procedure dan die van De Ruyter. De simpele belasting- of premieplichtige burger heeft dan een zware, feitelijke bewijslast en niet alleen maar een juridische stelplicht zoals De Ruyter.

Lucas Roos, belastingadviseur

Bron: Fiscalonline

Weergaven: 2131

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20150928, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jan de Voogd op 29 September 2015 op 8.38

In de Franse pers staat dat CSG (over de CRDS en andere sociale heffingen wordt niet gesproken) bestemd zal worden aan de FSV, het fonds voor Vieilesse. Ik citeer daarover mezelf en een Franse site:

"Het is zeer de vraag of de prestaties die vanuit de FSV worden betaald wel (alle) buiten de materiele werkingssfeer van Vo883/2004 vallen. Het onderstaande wordt er namelijk over opgemerkt op de site van de FSV. Gezien de gebondenheid van de FSV aan de medefinanciering van het wettelijke pensioensysteem van Frankrijk heb ik mijn twijfels. De motivering van de Franse autoriteiten waarom deze ommezwaai in bestemming van de CSG opbrengsten heffing mogelijk zou maken van iemand die binnen EU/EER wonend aan een ander dan het Franse sz- stelsel onderworpen is, behoeft dus kritische beoordeling.


HTTP://WWW.FSV.FR/DISPOSITIFS.HTML
LES DISPOSITIFS DE SOLIDARITE VIEILLESSE FINANCES PAR LE FSV
Le FSV finance le minimum vieillesse, pour l'ensemble des régimes de retraite de base de salariés (régime général, régime des salariés agricoles, et régimes spéciaux) et des non salariés (régime social des indépendants-RSI, exploitants agricoles).
Il prend également en charge, pour ces mêmes régimes, les majorations de pensions pour enfants élevés et pour conjoint à charge.
Il finance, sur des bases forfaitaires, le coût des validations pour la retraite :
• des périodes de chômage du régime général et du régime des salariés agricoles,
• des périodes de chômage indemnisées par l'État dans les régimes complémentaires de retraite (ARRCO et AGIRC),
• des périodes d'arrêt de travail (maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles et invalidité) du volontariat de service civique,
• des périodes d’apprentissage, à compter du 1er janvier 2014.
Enfin, il assure le refinancement d'une partie des dépenses du minimum contributif (MICO), pour le régime général, le régime agricole et le RSI.
L'ensemble des dépenses de retraite prises en charge par le FSV s'est élevé à 24,97 Md€ en 2014, contre 24,18 Md€ en 2013, soit une progression de 3,3%."

Reactie van Lucas Roos op 29 September 2015 op 11.44

@Jan en @Theodora,

Bedankt voor jullie kanttekeningen. Ik was op de hoogte van het bericht in Les Echos dat ook al op fiscal online had gestaan. Zie klik. Met mijn opmerking: het worden gewone belastingen heb ik slechts de Franse staatssecretaris van Financiën willen citeren. Misschien had ik de kop tussen aanhalingstekens moeten zetten. Hij zegt in de door mij geciteerde link: 'Le PLFSS prévoit d’affecter ces prélèvements au financement de prestations non contributives, identiques à celles financées par les autres impôts.'

Net als de bijstand in Nederland wordt de FSV gefinancierd uit algemene middelen, niet uit premies voor sociale verzekeringen, althans niet uit premies voor de sociale verzekeringen voor werkenden waar de verordening op doelt. En die algemene middelen worden gefinancierd met belastingen, welke naam die heffing ook mag hebben. De Franse belasting op lucifers is een gewone belasting ook al wordt de opbrengst gebruikt voor brandpreventie en –bestrijding. Het is een bestemmingsbelasting.

Ik heb voorlopig mijn twijfels over de slagingskans van procedures zoals Theodora die voorziet. De verordening is in de eerste plaats bestemd voor actieve of gepensioneerde werknemers. De FSV-uitkering is een heffing die voortkomt uit de ‘solidarité nationale’. Die wordt – weer net als de Nederlandse bijstand – ook uitgekeerd aan mensen die zelf nooit hebben gewerkt. Anderzijds is ook waar wat Jan zegt: de FSV fungeert als een soort basispensioen (ongeveer zoals de AOW) voor andere pensioenregelingen en komt daarmee wellicht in de sfeer van de verordening terecht.  

Ik zou eerst de uitwerking van de maatregelen willen zien voordat ik me zou wagen aan een procedure. Zoals ik hierboven al schreef: als je een vinger kunt krijgen achter de geldstromen en je kunt aantonen dat de CSG-heffing blijft ‘bijdragen aan de financiering van de verplichte socialezekerheidsstelsels’ (citaat uit het arrest De Ruyter) kun je én juridisch (zie de vorige alinea) én feitelijk (via de geldstromen) onderbouwen dat er eigenlijk niets is veranderd ten opzichte van de oude situatie.

Reactie van Lucas Roos op 29 September 2015 op 14.32

Theodora, jij en ik weten als juristen dat je niet nauwkeurig en compleet genoeg kunt zijn. Desondanks wint de haast het soms van die twee ;-).

Reactie van Jan de Voogd op 29 September 2015 op 16.15

Van belang is bijv. dit punt uit de conclusie bij C-623/13 , uit punt 27:

  "In de arresten Commissie/Frankrijk heeft het Hof in dit opzicht een onderscheid gemaakt tussen enerzijds lasten als de CSG en de CRDS, die worden geheven over inkomsten uit arbeid of vervangende inkomsten, en die „specifiek en rechtstreeks zijn bestemd voor de financiering van het Franse socialezekerheidsstelsel” en derhalve een dergelijke samenhang vertonen, en anderzijds heffingen „ter voorziening in de algemene behoeften van de overheid"

Mijns inziens kan niet ontkend worden dat :

 a) de FSV dient ter financiering van een deel van het sociale zekerheidsstelsel van Frankrijk. Doel , organisatiewijze en financieringswijze duiden er evident op dat het bij de FSV om een fonds gaat waaruit sociale zekerheidsprestaties betaald worden die vallen onder Vo883/2004, namelijk prestaties gerelateerd aan het risico van ouderdom. Of het om ouderdomspensioen gaat of een bijzondere , niet op premiebetaling berustende prestatie zou gaan is dan verder niet van belang. Mijns inziens is het dus geen sociale bijstand (die wel buiten de materiele werkingssfeer van Vo883/2004 blijft).

 Dan de financieringswijze. Die berust blijkens art. R 135 van de Code de la Securite Sociale op een complex geheel van bijdragen vanuit enerzijds andere sociale zekerheidsfondsen en anderzijds de algemene middelen (le budget). Ook de uitgaven van het FSV lopen gedeeltelijk via de diverse regiems voor verzekering van ouderdomspensioenen. Kortom: de financieringswijze versterkt eens te meer het oordeel dat het hier om sociale zekerheid gaat.

Mijn conclusie: als de CSG rechtstreeks gaat naar de FSV, en deze geregeld blijft als nu in de code de la Securite Sociale,  blijft het beginsel gelden dat o.m. in het arrest De Ruyter is vastgelegd dat van wie niet aan de sociale zekerheid van Frankrijk onderhevig is krachtens titel II van Vo883/2004 een dergelijke heffing niet gevraagd kan worden, althans als hij woont binnen EU (waaronder Frankrijk)/EER/Zw.

 Blijft verder de vraag hoe het zit met de CRDS en de andere prelevements sociaux . Daar stond niets over in de pers.

Reactie van Lucas Roos op 29 September 2015 op 17.07

@Jan,


Je levert al bouwstenen voor een bezwaarschrift, een beroepschrift, een hoger-beroepschrift en een beroepschrift bij het EU-Hof. Daar kunnen belanghebbenden tzt dankbaar gebruik van maken.

Er is overigens een alternatief voor langdurig procederen en dat is een klacht indienen bij de Europese Commissie. Zie link. Dat is goedkoper en sneller. Punt is alleen dat als de Commissie vindt dat je ongelijk hebt, je alsnog naar het EU-Hof moet. Maar als je van de Commissie gelijk krijgt, kunnen zij een inbreukprocedure straten. Een Belgische vakbond heeft op deze manier vorig jaar geprobeerd om de Nederlandse afschaffing van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplicht ongedaan te maken. Overigens tevergeefs maar ze kregen wel snel antwoord. Iets om te onthouden wellicht. Als we weten hoe de Franse CSG/FSV-hazen wetstechnisch gaan lopen, kan een brief richting Commissie geen kwaad. Niet geschoten is altijd mis.

Reactie van Lucas Roos op 29 September 2015 op 17.09

Aanvulling: snel = binnen 12 maanden antwoord, dat is naar EU-begrippen zeer snel.

Reactie van Eliane Vandezande op 29 September 2015 op 17.53

Ik kan jullie wisselingen niet zo goed volgen omdat het zeer gespecialiseerd is en niet mijn vak.....

Toch heb ik een vraag over de CSG: ik heb een spaarrekening in Frankrijk, het geld is afkomstig uit NL en staat hier 3 jaar op de rekening, een spaarrekening. IK heb tweemaal 2000€van die rekening afgehaald en moest telkens 60€ betalen aan de CSG. Om dat ik gehoord heb dat buitenlanders daarvan vrijgesteld zijn heb ik tegen de bankdirecteur geprotesteerd (la Poste) maar die wist daat helemaal niets van. Weet een van U hoe dat zit? Is die inhouding terecht? (15% van de rente?) en zo niet, wat moet ik doen?

Dank U

Reactie van Lucas Roos op 29 September 2015 op 18.36

@Eliane,

Het is wat lastig om een direct antwoord te geven. Zoals zo vaak op dit forum is meer info nodig over je situatie, maar daar is dit forum anderzijds ook weer niet geschikt voor. Ik doe een poging in grote lijnen.

- Stel: je woont fiscaal in Frankrijk. Je kunt dan bij een gewone spaarrekening ontheffing van de inhouding krijgen als je aantoont dat je 'revenu fiscal de référence' (RFR) onder de € 25.000 ligt. Dat moet je dan wel aantonen bij je bank. Je kunt bezwaar maken tegen de al toegepaste heffing van de CSG enz. premies als die ook voorkomen op je aanslagbiljet over betreffende jaar, hetgeen waarschijnlijk is omdat de banken uiteraard alles aan de fiscus doorgeven. Je hebt alleen kans als je verdragsgerechtigd bent anders val je als inwoner van Frankrijk gewoon onder de heffingen. Tip voor dat laatste geval: open snel een andere spaarrekening (Livret A, LDD, PEL of LEP) omdat die allemaal fiscale voordelen kennen.

Stel: je woont fiscaal niet in Frankrijk. In dat geval kun je bezwaar indienen tegen de heffing van de premies via een bezwaarschrift dat je instuurt naar de eenheid voor buitenlandse belastingplichtigen in Noisy-le-Grand. Zie http://www.ambafrance-nl.org/Belastingdienst-voor-niet-inwoners .

Succes en als je wilt, kan ik je verder helpen (maar dan wel tegen een tarief): zie www.cdbconseil.com .

Reactie van Jan de Voogd op 29 September 2015 op 18.52
C-623/13 is het arrest De Ruyter van het EHvJ
Reactie van Eliane Vandezande op 29 September 2015 op 19.11

Theodora en Lucas, hartelijk dank voor jullie beide reacties. Ik ga even uitzoeken in welke situatie ik me bevind, volgens mij verdragsgerechtigd, mijn inkomsten komen uit NL.

Maar even toetsen of dat klopt!

Dan even aan het werk met jullie voorstellen, bedankt!

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden