www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Einde sociale heffingen voor CAK-betalers en 2de-huiseigenaren?

Verdragsgerechtigden en 2de-huisbezitters: omzetting Franse sociale premies in extra heffing van belasting, 7,5% op vermogensinkomsten

Bijna geruisloos is sinds 1 januari 2019 in Frankrijk een nieuw regime ingevoerd voor degenen die niet ten laste komen van het Franse sociale-zekerheidsstelsel maar die wel plus-value-inkomsten of andere vermogensinkomsten in Frankrijk genieten. Het gaat dan doorgaans om in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden (mensen die de Nederlandse CAK-bijdrage betalen) of in Nederland wonende personen met een tweede huis in Frankrijk. Bij de verdragsgerechtigden gaat het om alle vermogensinkomsten (bijvoorbeeld rente, dividend, huren, lijfrentetermijnen, plus-value op aandelen of op een tweede huis in Frankrijk, levensverzekeringsuitkeringen), bij de in Nederland wonende tweedehuisbezitters gaat het om de plus-valueheffing over de tweede woning en de huurinkomsten uit die woning.

Sociale premies worden belastingen. Arrest De Ruyter voorgoed verleden tijd?

Tot 2019 moesten de bedoelde groepen op grond van de Franse wetgeving zowel inkomstenbelasting als sociale premies betalen. Het arrest De Ruyter maakte over de jaren tot en met 2015 een eind aan de premieheffing. Personen die ten laste kwamen van een sociale-zekerheidsstelsel van een andere EU-lidstaat konden niet worden gedwongen om ook nog sociale premies te betalen in Frankrijk. Verdragsgerechtigden en tweedhuisbezitters die fiscaal in Nederland wonen horen tot die groep.

De Franse staat verlegde daarop met ingang van 2016 de bestemming van de geheven premies naar andere sociale fondsen om zo onder De Ruyter uit te komen. Daarover lopen nog wat procedures bij de belastingrechter, bij de Conseil d’État en bij de Europese Commissie. Een Franse rechter heeft op 31 mei 2018 al geoordeeld dat het arrest De Ruyter nog steeds van kracht was op deze premies en dat ze dus niet mochten worden geheven bij personen die onder een ander EU-stelsel van sociale zekerheid vielen.

Met ingang van 2019 heeft men het radicaler aangepakt om van het gezeur af te zijn: een deel van de sociale premies is omgekat tot een belasting van 7,5% die ‘prélèvement de solidarité’ is gedoopt. De heffing is opgenomen in de belastingwetgeving (CGI) en niet in de sociale wetgeving (CSS). We moeten maar aannemen dat het geld ook echt in de algemene middelen vloeit en niet stiekem toch in de sociale fondsen wordt gestopt anders is natuurlijk sprake van een truc. Ik heb hier verder geen informatie over.

Voor het deel dat is blijven staan als premie (CSG en CRDS) heeft de Franse staat het moede hoofd in de schoot gelegd: geen heffing bij degenen die ten laste komen van een ander stelsel in de EU. De omzetting in belasting geldt voor iedereen (ook voor de inwoners van Frankrijk die wel onder de Franse sociale zekerheid vallen) dus van discriminatie is geen sprake. Daarmee lijkt het doek te vallen voor de toepassing van het arrest De Ruyter over de jaren 2019 en volgende.

Intussen is mij opgevallen dat in de communicatie naar de belastingplichtigen die 7,5% nog steeds hier en daar en misschien wel overal wordt vermeld als onderdeel van de heffing van sociale premies van 17,2%. Voor de onder het Franse stelsel van sociale verzekeringen vallende personen maakt dat ook niets uit. Men zal het daarom niet nodig vinden om de doorsnee fransman te confronteren met de omzetting. Ik denk dat de Franse fiscus alleen richting degenen die ten laste komen van een ander stelsel in de EU zal communiceren dat het hier om een (niet of moeilijk te betwisten) belasting gaat en niet om sociale premies.

Voor alle duidelijkheid: de 7,5%-heffing komt bovenop de normale wettelijke Franse belastingheffing over de vermogensinkomsten.

Ingangstijdstip

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  1. Revenus de placement
    Dit zijn vermogensinkomsten waarop direct door instellingen of notarissen sociale premies worden ingehouden. Er is dus een inhoudingsplichtige aan te wijzen die voordelen uitkeert en daarop inhoudingen kan plegen. Hieronder vallen bijvoorbeeld renten, dividenden, plus-value-inkomsten van onroerend goed (de notaris draagt af) en levensverzekeringsuitkeringen, allemaal uit Franse bron. Voor deze inkomsten is de ingangsdatum: 1 januari 2019. Dat kan niet eerder omdat deze heffingen direct in het lopende jaar worden ingehouden en afgedragen bij de uitbetaling. Over 2018 kan een inhoudingsplichtige nu eenmaal niet meer inhouden.

en:

  1. Revenus de patrimoine
    Dit zijn de overige vermogensinkomsten die niet onder 1 vallen. Bij deze inkomsten is geen inhoudingsplichtige aan te wijzen. Ze moeten dan ook door de genieter zelf worden aangegeven in zijn aangfite inkomstenbelasting. Onder revenus de patrimoine vallen bijvoorbeeld huurinkomsten, lijfrente-uitkeringen en plus-value-inkomsten (koerswinsten) op effecten en andere financiële producten. Ik neem aan dat hier ook renten, dividenden en levensverzekeringsuitkeringen uit Nederlandse bron onder vallen want ook die kennen geen Franse inhoudingsplichtige. Voor deze categorie van inkomsten geldt als ingangsdatum van het nieuwe regime: 1 januari 2018. Deze inkomsten, genoten in 2018 zonder enige heffing, moeten immers nog worden aangegeven in 2019. Ze worden geheven door middel van een aanslag die in 2019 wordt opgelegd. Op deze wijze is naar Franse maatstaven geen sprake van wetgeving met terugwerkende kracht.

Naschrift:
Dit is lastige materie. het heeft me heel wat tijd gekost om het bij elkaar te sprokkelen. Ik zal dan ook terughoudend zijn bij het reageren op vragen. Daarvoor verwijs ik je door naar de gebruikelijke belastingadviseurs die geregeld op dit forum worden genoemd. Correcties en aanvullingen zijn uiteraard welkom.

Bronnen: Klik 1 Klik 2 Klik 3 Klik 4 Klik 5 Klik 6 Klik 7 Klik 8 Klik 9

Weergaven: 3400

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20190124, Geldzaken, Overheid, Woningen Algemeen

Reactie van Max Boret op 25 Januari 2019 op 15.49

Dag heer Roos, u heeft het (weer) over de 90% regeling; ik neem aan betreffende kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Ik voldoe niet aan die (discriminerende) 90% regeling, maar heb wel bezwaar aangetekend tegen de opgelegde beschikking 2017, reeds in juni 2018! Nu hoor ik helemaal niets meer van de kant van de belastingdienst Nederland. Uiteraard hebben ze het bezwaar wel ontvangen, immers aangetekend verstuurd. Heeft de staatssecretaris deze 90% regeling al aangepast?

Reactie van Theodora Besse op 25 Januari 2019 op 16.19


Max. Jan heeft tig columns gewijd aan de KBB. Word lid van de VBNGB, dan kun je ze allemaal lezen.

Hier hebben we het nu over iets heel anders: het al dan niet einde van de heffing van sociale premies over kapitaalinkomsten van verdragsgerechtigden enzovoort door Frankrijk. Niet over jouw zoveelste bezwaarschrift aan de autoriteiten in Nederland.

Reactie van Max Boret op 25 Januari 2019 op 16.44

Weet ik, maar heer Roos begon zelf over de 90% regeling, dus dacht ik....

VBNGB, Vereniging Belangen Nederlanders, en dan?

Reactie van Theodora Besse op 25 Januari 2019 op 17.03


Max, dat heb ik hierboven al uit de doeken gedaan: Nederlandse Vereniging voor Gepensioneerden in het Buitenland. 

Jij bent weliswaar nog niet gepensioneerd, maar dat zijn dus over het algemeen verdragsgerechtigden net zoals jij. En daar komen dus dingen aan de orde die jou ook aangaan. Je ontvangt voortdurend emails met nieuws dat van belang is voor Nederlanders in de EU en/of Frankrijk en je kunt er ook je zegje doen. Echt iets voor jou. De columns van Jan de Voogd, die ik niet wilde missen, zijn voor mij de reden geweest om me aan te melden, hoewel ik niet verdragsgerechtigd ben (wel gepensioneerd).

Reactie van Lucas Roos op 25 Januari 2019 op 21.25

@Jennie en @ John: Ik heb het hierboven niet helemaal correct weergegeven. Voor de bepaling van de heffingsgrondslag (de belastbare netto plus-value) van de reguliere belastingheffing van 19% moet je de staffel hebben voor de inkomstenbelasting, voor de heffingsgrondslag van de solidariteitsbelasting van 7,5% moet je de staffel gebruiken voor de .... sociale verzekeringen. Beide staffels zijn ongewijzigd gebleven. Het gebruik van de staffel voor de sociale verzekeringen (bij 'Fransen' voor de 17,2% premies (incl. 7,5% solidariteitsheffing), bij de 'Nederlanders' voor de 7,5% solidariteitsheffing is overigens een sterk argument voor de stelling dat het gewoon om een sociale premie gaat die vermomd is als belasting.

Reactie van Lucas Roos op 25 Januari 2019 op 21.31

@Max. Hoewel je vraag off-topic is (ik noemde de 90%-regeling alleen ter illustratie van een klacht bij de Europese Commissie): nee, er is nog geen nieuws over de 90%-regeling, noch in de wet, noch in een besluit. Afgelopen september hoorde ik dat het besluit zo goed als klaar was voor publicatie. Het is nu januari en er is nog niets. Men zit er in Den Haag blijkbaar behoorlijk mee in de maag.

Reactie van Jan de Voogd op 25 Januari 2019 op 22.03
De KBB regeling zal eerst bij Beleidsbesluit (ergens in dit voorjaar??), en later bij wet, uitsluitend gewijzigd worden ter aanpassing van arrest X. Dat Beleidsbesluit is inde maak. Gezien de beperking tot arrest X situaties is de wijziging van beperkte betekenis. Het gaat er slechts om een voorziening te treffen ingeval er meerdere bronlanden zijn die geen van alle aan het 90% kriterium (ten minste 90% van het wereldinkomen aan heffing door bronland onderhevig) voldoen.

Belanghebbenden kunnen zich echter nu al op het arrest X beroepen, en zijn dus niet afhankelijk van dat beleidsbesluit.
Reactie van Jan de Voogd op 26 Januari 2019 op 15.03
Alsnog bezwaar maken tegen de heffing of inning van de 7,5% Prélévement de Solidarité over vermogensinkomsten zoals deze is ingevoerd per 1.1.2019? Mijns inziens wel:

Annexe 9 , blz 169 van de PLFSS 2019 bevat een passage van toetsing aan het Europese recht. De regering meent dat, nu de opbrengsten geheel naar het staatsbudget gaan, de prélèvements de solidarité geen strijdigheid is met het primaire EU recht of Vo883/2004 (De Ruyter of recente Franse jurisprudentie worden overigens niet genoemd). Ik betwijfel dat echter omdat art. 235 ter CGI en L. 136-8 onderdeel VI van de Code de la Sécurité Sociale voor deze heffingen bepalingen bevatten die de heffingen wel degelijk binden aan het Franse sociale zekerheidssysteem, zowel wat de wettelijke grondslag betreft, de wijze van inning en administratie als – en dat is het belangrijkste – de uiteindelijke bestemming ervan via het verdelingsmechanisme van L’Agence centrale des organisme de sécurité sociale” aan de branches van het Franse sociale stelsel. Kennelijk denkt de Franse regering dat de bestemming van deze heffing niet langer rechtsreeks is voor het Franse sociale stelsel.
Reactie van Fabienne M op 11 Mei 2019 op 13.57

Toen wij in 1997 verhuisden naar Frankrijk was de CSG/ CRDS 7,5%. Nu is dit 17,2%.

De nieuwe prélèvement de solidarité is 7,5%. Ik kreeg van de gouvernement hier netjes een mail over toegestuurd.

Dat is héél handig gedaan van de Franse overheid: chapeau!

In de toekomst kunnen tekorten met het instrument van deze nieuwe belasting worden weggepoetst. Nu is dit 7,5% en over 10 jaar 15% enz enz.

Zeker met alle "kadootjes" van de afgelopen 6 - 12 maanden zoals vrijstelling taxe habitation 1e huis, inflatieneutraal houden van pensioenen, verhogen pensioenen en andere "gilets-jaunes" toezeggingen waar op dit moment geen financiering tegenover staat.

Met deze nieuwe solidariteitsheffing en de bestaande CSG/ CRDS kunnen ze deze toezeggingen financieren. Men zal dat niet overduidelijk uit dat potje halen, maar er is ineens een nieuwe algemene solidariteitspot. Heel goed gedaan van de overheid. De toezeggingen van de staat moeten uit de lengte of uit de breedte komen.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden