Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Evenals voorgaande jaren wil ik jullie graag deelgenoot maken van het jaarverslag van het Nederlands Ondersteuningsfonds, dat actief is in het zuiden van Frankrijk. In dit verslag staan voorbeelden van de wijze waarop de bestuursleden van het fonds in het afgelopen jaar hulp hebben verleend aan landgenoten die geen aanspraak konden maken op hulp door de Franse of Nederlandse overheid dan wel familie of vrienden. Op de website van het fonds www.nederlandsondersteuningsfonds.fr staan meer voorbeelden alsmede de voorwaarden waaronder (financiële) steun wordt verleend.

Jaarverslag 2019-2020

 

In de periode 2019-2020 had het Nederlands Ondersteuningsfonds 15 cliënten en ontvingen 6 cliënten maandelijks financiële ondersteuning. In een aantal gevallen werd incidenteel steun verleend. De cliënten van het fonds ontvangen op hun verjaardag een financiële gift en in de maand december ‘een kerstuitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Voor twee cliënten betaalt het fonds de kosten van de mutuelle. In 2019 is één cliënt van het fonds op 95-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Uitgangspunt bij het bepalen of (financiële) hulp wordt verleend is de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Franse of Nederlandse overheid, dan wel familie van de aanvrager van hulp. Alleen als andere hulp niet voorhanden blijkt, verleent het Ondersteuningsfonds financiële hulp in de vorm van een maandelijkse bijdrage dan wel een renteloze lening, op voorwaarde dat een schuldbekentenis wordt ondertekend. Het streven is er altijd op gericht cliënten zodanig te begeleiden, dat zij op termijn weer op eigen benen kunnen staan.

Het Ondersteuningsfonds verstrekt geen zakelijke leningen.

De bestuursleden van het Ondersteuningsfonds onderhouden regelmatig contact met hun cliënten. Afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënten zien zij elkaar regelmatig en hebben zij telefonisch contact.

Sinds het uitbreken van de corona-crisis wordt vanzelfsprekend met alle cliënten van het fonds nauw contact onderhouden. Allen maken het naar omstandigheden goed en zijn veilig in hun woonomgeving. Dankzij de samenwerking met De Nederlandse Club en de ANM is het netwerk van het Ondersteuningsfonds vergroot en zal het naar wij hopen mogelijk zijn tegemoet te komen aan verzoeken om hulp gerelateerd aan de coronacrisis.

Een aantal bestuursleden van het fonds doet boodschappen voor hun cliënten.

Eén cliënte is tijdens de corona-crisis met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen en heeft een operatie ondergaan. Het bestuurslid dat zich om haar bekommert heeft haar begeleid en paste op haar hondje.

Het fonds werd benaderd door de vriendengroep van een terminaal zieke man, die naar Nederland wilde reizen om daar te overlijden, maar niet over financiële middelen beschikte. Toen bleek dat hij begeleid per vliegtuig naar Nederland kon reizen, betaalde het fonds zijn enkele reis-ticket en betaalden zijn begeleiders hun eigen retour-ticket. De man is korte tijd na aankomst in Nederland overleden.

De in Nederland wonende familie van een aan alcohol verslaafde vrouw, die na een ziekenhuisopname dakloos was geworden, belde het fonds om advies te vragen. Omdat de vrouw verbleef in een gebied buiten het werkgebied van het fonds, werd via het secretariaat van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) contact gelegd tussen de familie en een vertegenwoordiger van de Nederlandse vereniging in het gebied waar de vrouw verbleef en werd een oplossing gevonden.

Een 56-jarige man uit Cannes zocht contact met het fonds omdat hij dringend tandheelkundige hulp nodig had, waarvan de kosten slechts deels door de Sécurité Sociale werden gedekt. Het ontbrekende bedrag bedroeg circa € 900,-.

In een persoonlijk gesprek met de man bleek dat hij zijn gebit jarenlang had verwaarloosd. Na onderzoek van de financiële situatie van de man zegde het fonds toe bereid te zijn hem het bedrag te lenen op voorwaarde van overlegging van facturen en ondertekening van een reconnaissance de dette waarin een maandelijkse aflossing zou worden opgenomen.

De man heeft de reconnaissance de dette ondertekend, maar heeft geen rekeningen voor tandheelkundige zorg overlegd en het dossier is gesloten.

 Het fonds betaalt nog steeds de kosten van de opleiding aan een Lycée van twee dochters van een cliënte, alsmede de kosten van de cantine voor haar jongere zoon. Voorts draagt het Ondersteuningsfonds bij in de kosten van een opleiding aan een Lycée met internaat van een 20-jarige jongen.

Voor een 71-jarige cliënte van het fonds werd onderdak gevonden in een EHPA.

Via de CCAS werd bij het Conseil Général des Alpes Maritimes een aanvraag ingediend in het kader van de ASH (Aide Sociale à l’Hébergement), omdat de inkomsten van de vrouw te laag zijn om de maandelijkse kosten te dekken. De aanvraag werd goedgekeurd in die zin, dat haar in Canada wonende kinderen werd gevraagd maandelijks een klein bedrag bij te dragen. Het fonds keert de vrouw maandelijks een bedrag uit voor haar persoonlijke uitgaven.

De vrouw, die eerder klachten van depressieve aard had, is helemaal opgebloeid, zij eet weer gezond en heeft een druk sociaal leven.

 Voor een 81-jarige man werd bemiddeld bij het aanvragen van een identiteitskaart bij de Ambassade te Parijs. Tevens werd contact gelegd met het CAK en werd voor hem een formulier S1 aangevraagd. Daarmee kan hij bij de CPAM een carte vitale aanvragen, wat voor belangrijk is omdat hij een operatie moet onderdaan.

Financiën

Het Nederlands Ondersteuningsfonds heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van € 2.349,-. In 2018 was het saldo € 18.259,- negatief *.

In totaal werd in 2019 € 26.140,- aan donaties ontvangen, iets minder dan in 2018 toen de opbrengst van de mailing € 28.179,- bedroeg.

Het fonds keerde in 2019 € 28.362,- aan financiële steun uit. In 2018 was dat € 28.452,-.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 29 mei 2020.

Namens het bestuur,

R.M. de Gans

Voorzitter

 

* Het negatieve saldo over het jaar 2018 werd gevormd door uitstaande leningen aan cliënten, waarop maandelijks wordt afgelost, en een op grond van boekhoudregels verplichte afwaardering van € 14.190,- op de in obligaties belegde reserves van het fonds, omdat de waarde daarvan door de in december 2018 gedaalde beurzen onder de aankoop-/boekwaarde was gekomen. Deze daling is door de stijging van de waarde van de obligaties in 2019 gecompenseerd. 

Weergaven: 330

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20200602, Clubs, Verenigingen en Bijéénkomsten, Geldzaken

Reactie van Maria op 3 Juni 2020 op 18.44

Dank Renée voor het uitvoerige verslag. In raakte ontroerd door de zorgvuldige beschrijving van jullie ondersteuning zonder een identiteit prijs te geven of de schuldvraag ergens neer te leggen. Behalve bij de meneer in Cannes. Tant pis...

Voor een aantal Medelanders is hun uitzichtloze situatie omgezet in een toekomst met uitzicht op beter. Chapeau. Ik weet dat het lastig is om donaties te krijgen maar met hetgeen jullie ontvangen helpen jullie naar vermogen.

Reactie van Jeannette op 6 Juni 2020 op 18.06

Ik zie dat er weinig op het bericht gereageerd is, ook niet door mij.
Toch heb ik het bericht met belangstelling en bewondering gelezen, hartelijk dank voor het verslag!

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden