Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Beste mensen,

Heeft iemand wel eens met succes bezwaar gemaakt tegen het betalen van AWBZ-premie (zonder dat we daar iets voor terug krijgen, als Nederlanders wonende in Frankrijk)?

Weergaven: 1867

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20161103, Geldzaken, Overheid

Reactie van Max Boret op 3 November 2016 op 8.51
Volgens mij zijn hierover al vele rechtszaken gevoerd. De centra,le raad van beroep, hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft geoordeeld dat, als dit een bijdrage is voor instandhouding van de nederlandse gezondheidszorg, dat het vragen van een bijdrage mag.
De wetgever heeft er ook duidelijk een 'bijdrage'. van gemaakt, en geen 'premie'.
Zou het een premie zijn geweest, dan heb je ook recht op awbz.
En zo kan de regering, met een foefje, nederlanders in het buitenland voor iets lten betalen, waar ze geen recht op hebben.
Beroep tegen de uitspraak van de crvb is overigens niet mogelijk, ook niet bij de Europese rechter.
Reactie van Moderator Nederlanders.fr op 3 November 2016 op 17.17

Beste mijnheer Zonneveld,

U neemt letterlijk deze discussie over, Kopieert deze in een ander forum en biedt vervolgens u mening aan op een ander forum. Dit een vorm van forum-marketing waar we niet echt van gecharmeerd zijn. Indien u een mening heeft, plaats die dan in deze discussie.

In dit geval doen we dat graag voor u. U heeft het namelijk op uw beurt ook gekopieerd van een ander forum. We citeren:

"Dus wat nu is het juiste antwoord ?

1) de AWBZ bestaat niet meer. Het is al geruime tijd de WLZ ( Wet Langdurige Zorg ).

2) de WLZ bijdrage wordt inderdaad gezien als een verplichte bijdrage aan een Nederlands sociaal zekerheidsstelsel. Het heeft geen zin bij de nationale rechter hiertegen in beroep te gaan.

3) De Centrale Raad van Beroep is het hoogste rechtscollege voor het bestuursrecht.
Er zijn natuurlijk wel degelijk hogere rechters.

4) Het blijft een ieder vrijstaan om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.
Maar dan zal men moeten aantonen dat wat Nederland ( in casu het ZIN - Zorginstituut ) doet in strijd is met de Europese Verordeningen. En dan geen vaagheden maar waarom wat Nederland doet strijdig is met een verordening en met precies welke artikelen in welke verordening(en).

5) Het heeft geen zin zich tegen het principe van de ZVW en de verdragsbijdrage te keren.
Dit is al ettelijke keren geprobeerd en er ligt een hele berg jurisprudentie - ook van de Europese rechters - zowel het Europese Hof van Justitie als ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens die Nederland in het gelijk stelt.

6) Men kan zich wel en nog steeds en soms/vaak met succes keren tegen de gebrekkige en ondeskundige uitvoering van de wet ( dus niet tegen de wet zelf ) door het Zorginstituut.
Als vast komt te staan dat die strijdig is met de EU Verordeningen moet dat recht worden gezet en zal de Europese Commissie waar nodig Nederland daartoe dwingen ( middels een zogenaamde inbreukprocedure ). Ik ben met de EC met een dergelijke procedure bezig.

7) m.i.v. 1/1/2017 wordt de buitenlandtaak van het ZINL overgenomen door het CAK (Het Centraal Administratiekantoor).

Wegens een stroom van klachten over het functioneren van de CRvB (die leiden aan het "Slagers die hun Eigen Vlees Keuren Syndroom") is de CRvB ontheven van hun taak en wordt deze taak overgenomen door de Gerechtshoven. Dit zou kunnen leiden tot eindelijk gerechtigdheid.

9) Nederlanders die terugkeren na een verblijf in een ander EU land melden zich na terugkeer aan bij een zorgverzekeraar en krijgen recht op de WLZ.
Er geld echter een wachttijd van een jaar. Die wordt echter weer verminderd met een maand voor elk jaar dat de terug keerder verdragsgerechtigd is geweest en/of voor rekening van een ander EU land verplicht verzekerd is geweest voor zijn/haar ziektekosten.
Dus keert men na 10 jaar terug en is men 10 jaar verdrags gerechtigd geweest dan is de wachttijd 0.

Het is dus onzin om te stellen dat men voor niets moet betalen. Men betaalt aan de in stand houding van een stelsel waarop men na eventuele terug keer recht krijgt.
Blijft men in een ander EU land dan heeft men recht op de WLZ-achtige zorg zoals die door het woonland geboden wordt voor rekening van Nederland.
Die zorg is vaak minder dan wat de Nederlandse WLZ biedt en het verschil in kosten wordt tot uitdrukking gebracht in de woonlandfactor."

Reactie van edith janzen op 3 November 2016 op 17.39

Moet de WLZ ook betaald worden, als men een verplichte franse verzekering heeft wegens dienstverband of eigen bedrijf? Na de pensioenrechtigde leeftijd uiteraard.

Reactie van Wim van Teeffelen op 3 November 2016 op 18.33

Maak je geen zorgen, Edith, Nederlandse ondernemers en werknemers in Frankrijk, ook als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben hier geen last van.

Het is niet een heel eenvoudig onderwerp, en ik verwijs naar de link, die Theodora eerder heeft gegeven in een draadje dat verwant is met dit ondwerp:http://vbngb.eu/.

Bovenstaande quote is van K. Die man is zeer deskundig op dit gebied. Jammer dat hij steeds iedereen meent te moeten beledigen en discussies meent te moeten frustreren, zodat hij niet gehandhaafd kan worden op een net forum als dit. Maar op deze manier kunnen belanghebbenden toch hun voordeel doen met zijn kennis.

Wim

Reactie van Livia van Eijle op 3 November 2016 op 22.33

Hartelijk dank voor de reacties. Het is me duidelijk, dat er niets anders op zit dan betalen en afwachten of er ooit op hoog niveau iets zal veranderen.

Voor mij is hiermee de discussie gesloten.

Reactie van Hans Carstens op 4 November 2016 op 15.01
Hallo Wim v.T.:
Evert neemt het belangeloos op voor diegenen wiens status bij de CVZ > ZI op oneerlijke wijze wordt benadeeld.
Zoals onterect geforceerde inschrijving bij ZIN, terwijl dat volsterkt niet terecht is.
Zi heeft dat zwart-op-wit toegegeven.
Maar ZI gaat er desondanks hardnekkig meer door.
Met alle nadelige gevolgen voor de ZIN-slachtoffers van dien.
Hij heeft daarover een formele klacht ingediend bij de EC.
Die klacht is inmiddels formeel geaccepteerd door de EC.
Zonder dat hijzelf daar ook maar 1 eu-cent wijzer van wordt !
Dat hij terecht nijdig wordt op alle "ZIN-getrouwen" die hem, om hen moverende redenen, willen stoppen onder het mom van "beledigingen", is zijn goed recht.
Dat er, hier en daar, valse "voorlichting" gepleegd wordt helpt ook al niet om de bestaande miscalculaties in de "Zvw-Bijdragen-buitenland" te corrigeren.
En dat zijn er nogal wat.
Nr 15 is inmiddels opgelost, over de AOW-vs NIET-AOW inkomsten heffings %'s 7,7 vs 5,6 %.
B.v. : Hebt u ooit het TEVEEL betaalde heffingbedrag over uw AOW-inkomen terug gekregen ?
Dat bedroeg van 2006 t.e.m. 2013 de 2,1 % EXTRA heffing over dat AOW-inkomen, in vergelijking met een zelfde einkomen maar dan zonder AOW.
Kijk maar na op uw Zvw-BB jaarafrekening-specificaties ex CVZ/ZIN.
Dat heeft VWS/CVZ/ZIN/SCHIPPERS na mijn formele klacht daarover schielijks ingetrokken en NU is het heffingspercetage GELIJK over AOW en NIET-AOW inkomen.
Voor de rechtbanken verklaarde de jurist van CVZ/ZIN letterlijk :
"Dat ze daar nooit instructies van Schippers, voor hadden gekregen voor die terugbetaling.".
En (die l.... ) rechters (Langeveld AMS, Jans CRvB), verordoneeerden dan ook niets over het geeiste alsnog terugbetalen en beiden lieten het besprokene in de uitspraak volledig weg.
Gewoon, verdonkeremaand, die eis.
Hoeveel hebt U teveel betaald ? Ik ruim 450 Euro. En die wil ik alsnog,ooit, terug.
Maar ik kan dus fluiten naar mijn centen via de rechtbanken.
Doet Iemand daar verder iets aan ? Een VBNGB of zoiets ?
NEEN, want die gaan "dus" niet in op "individuele" zaken en luisteren alleen naar gezagsgetrouwe voorlichters die om de hete brij heen praten.
Evert is dus niet de enige die "recalcitrant" is in de ogen van "gezagsgetrouwe dienaars" die niets willen horen van terechte kritiek op wat "de facto" pure oplichting is.
LIVIA, voor je gemoedsrust : betaal maar, met pijn in je hart. En laat het daarbij.
Tegen de gecombineerde VWS/FIN/ZIN-Rechtbanken-Bierkaai valt niet te knokken.
Sorry voor deze ellende. maar het mag nog wel eens hardop gezegd worden.
Groet, Hans C.
Reactie van Wim van Teeffelen op 4 November 2016 op 15.50

Meneer Carstens, ik kan uw betoog niet volgen. Dat lijkt me bedoeld voor insiders, wat ik niet ben.

Ik ben niet deskundig op het gebeid van verdragsgerechtigden, er zijn diverse leden van deze site die dat wel zijn. Ook is een erkend deskundige en die heeft op een andere site zijn betoog geplaatst. Natuurlijk had dat betoog hier moeten staan, maar helaas weet geen maat te houden als het gaat om het leveren van bijdragen op een forum: hij trolt, hij bedreigt, hij maakt andere deelnemers aan de discussie belachelijk en pepert veel van zijn bijdragen met scheldwoorden. De moderator van deze site (en ook zijn voorganger) heeft besloten dat dergelijke bijdragen hier niet gewenst zijn.specifieke kennis op dit gebied is dat echter wel, vandaar dat dank zij de hulp van de heer Zonneveld lezers van deze discussie toch van die deskundige mening kennis kunnen nemen, zonder blootgesteld te worden aan insinuaties, beschuldigen en scheldpartijen.

Wim

Reactie van Hans Carstens op 5 November 2016 op 13.57

Wim v.T. :
Net als K, heb ik geprobeerd, voor ons allen die aan ZIN de Zvw-buitenland-Bijdrage moeten betalen, fouten in die regeling recht te zetten, via rechtbanken en rechtstreekse klachten bij VWS min. Schippers.
Dat is voor een héél klein deel gelukt :
Over de AOW-inkomsten hoeven we nu ALLEMAAL dus NIET meer de extra opslag van 2,1 % te betalen, maar is nu gelijk gesteld aan de rest van de inkomens.
Dat spaart over een 9.000 Euro inkomen weer 190 euro/jaar uit.
Of is dit "niet van belang" en alleen een "privé"-aangelegenheid ?
Neen dus : het geldt wel degelijk voor ons allen die AOW-ontvangen.
Echter :
Ik had graag, eerlijkheidshalve, de voorheen teveel betaalde AOW-heffing m.b.t. voorgaande jaren terug willen ontvangen.
Maar dat lukt niet ( tot zover ).
Duidelijk nu ?
Groet, Hans C.

Reactie van Jan de Voogd op 2 December 2016 op 8.17
De verlaging van het iab percentage ZVW voor AOW is een initiatief van een vorig kabinet, ter vereenvoudiging, in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip. Zie daartoe:

" 32 131
Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)
nr. 3
MEMORIE VAN TOELICHTING"

, daaruit:

"Verlaging van het tarief over AOW-uitkeringen. Bijdrage van het Ouderdomsfonds
Zoals hiervoor is opgemerkt, blijft het systeem met twee tarieven bestaan. Daarbij wordt wel voorgesteld het tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage voor AOW-ers, met het oog op de teruggaafproblematiek, te verlagen naar eenzelfde tarief als voor het aanvullend pensioen. Hiermee wordt via de netto-nettokoppeling rekening gehouden bij de vaststelling van de AOW-uitkeringen. Dit is een aanmerkelijke vereenvoudiging. De derving die daardoor voor het Zorgverzekeringsfonds zou ontstaan, wordt opgevangen door een directe bijdrage vanuit het Ouderdomsfonds aan het Zorgverzekeringsfonds. Dit maakt geen verschil voor de financiële positie van deze fondsen. Alleen de geldstromen lopen anders."

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden