Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Wat is een spookemigrant? Dat is een persoon die permanent in Frankrijk woont, zonder zich uit Nederland te hebben uitgeschreven. Vaak heeft hij/zij daar ook nog een basisziektekostenverzekering lopen en betaalt hij/zij in Frankrijk geen belasting (wel in Nederland).

Afgelopen week stelde een van de leden hier een vraag onder de titel "Ingeschreven in Frankrijk, Nederland of allebei?"

Ze heeft dat onderwerp plotseling geheel verwijderd, en alle reacties erbij, hoewel ik nog een vraag had gesteld aan dé deskundige op EU-gebied, Jan de Voogd. Hij kon het onderwerp toen helemaal niet meer terugvinden. Wanneer je een onderwerp verwijdert, moet je dat in overleg doen met onze Moderator Anton. Dat staat in de huisregels. Huisregel 8 is in dat geval van toepassing. Anton vindt dan een oplossing. Hij had bijvoorbeeld in het onderhavige geval de naam van de topic starter kunnen vervangen door een alias, zodat deze minder herkenbaar zou zijn. Want dat was de reden dat ze het bericht verwijderde.

Ik had Jan de Voogd gevraagd of werkelijk de "spookemigranten" ten koste komen van degenen, die wél officieel emigreren (met name van de verdragsgerechtigden), doordat zij via de EHIC-kaart artsen en tandartsen bezoeken. Hetgeen Frankrijk aan Nederland jaarlijks in rekening brengt voor de zorgkosten van Nederlanders in Frankrijk zou dan via het omslagsysteem ten laste komen van degenen die wel officieel emigreren. Althans, dat beweerde ik in het verwijderde onderwerp.Janny O. beweerde het tegendeel. Zij beweerde dat alles via de Zorgverzekeringswet loopt en dat de Nederlandse regering een soort verzekering heeft voor hetgeen Frankrijk jaarlijks aan zorgkosten voor Nederlanders in Frankrijk in rekening brengt.

Jan de Voogd antwoordde als volgt:

"Wie ZVW verzekerd in Nederland woont en in Frankrijk bij tijdelijk verblijf zorg nodig heeft kan dat op twee manieren laten doen: rechtstreeks ten laste van zijn Nederlandse zorgverzekeraar. Kosten worden dan gedragen door de zorgverzekeraar. Dat schijnt het meest voor te komen. Andere mogelijkheid is mbv door die verzekeraar afgegeven EHIC kaart naar Vo883/2004. Dan worden de kosten door Frankrijk bij het CAK gedeclareerd en zijn ze ten laste van het Zorgverzekeringsfonds."

En:

"In de berekening van de woonlandfactor komen ze niet tot uitdrukking zo lang Nederland zich baseert op de kostennota's die via de Europese Commissie geregeld worden. Daar zijn de wettelijke kosten gemaakt door verdragsgerechtigden uitgesloten van de berekening van de gemiddelde kosten per Frans verzekerde. Overigens zou de invloed ook niet zo groot zijn, want de meeste kosten worden in Frankrijk natuurlijk gemaakt door Frans verzekerden.

Nederland betaalt verder vanuit het Zorgverzekeringsfonds de hierboven genoemde kosten, en sluit daar geen aparte verzekering voor af. Ook al blijken de via de EHIC gedeclareerde kosten flink te variëren in de tijd (heeft vooral administratieve , moment van declareren, oorzaken). Het Zorgverzekeringsfonds dient natuurlijk ook gewoonweg als "verzekeringsinstrument", zowel voor binnenlandse als buitenlandse kosten."

Janny had dus volkomen gelijk, dat alles via de Zorgverzekeringswet wordt geregeld en dat "spookemigranten" geen enkele invloed hebben op wat Nederland aan verdragsbijdrage inhoudt bij de wél officieel geëemigreerden/verdragsgerechtigden, zoals ik in het verwijderde onderwerp beweerde.

Overigens gaat de Nederlandse regering de woonlandfactor in 2023 vaststellen via het systeem van de WHO, volgens het System of Health Accounts (SHA), hetgeen ook de Vereniging Belangenbehartiing Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) heeft bepleit.


 

 

Weergaven: 5576

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20220917, Migratie, Naslagwerk, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 20 September 2022 op 17.07


En je huis is niet aan flarden geschoten, zoals dat van vele Oekraïeners.

Reactie van Theodora Besse op 20 September 2022 op 17.17


Het enige waar het mij om gaat, is dat ik het kan betalen. Dat kan ik en ook nog plezierig leven, Zonder oorlogsgeweld en zonder angst voor wat misschien komen gaat.

Mensen die de hele tijd zitten uit te rekenen hoeveel ze eigenlijk te veel betalen, genieten niet echt van het leven. Terwijl dat er is om zoveel mogelijk van te genieten. Althans naar mijn mening.

Reactie van John op 20 September 2022 op 17.22
Daar heb je 100 % gelijk in.Dat probeer ik ook.
Reactie van Sequoia op 20 September 2022 op 17.22

@ Max, Het is echt 1 belletje met de uitkerende instanties waarin jij uitlegt in de toekomst geen prijs meer te stellen op uitkering pensioen en AOW, en dat ze het aan een zwerver mogen geven, en je hebt echt niks meer met Nederland te maken, dommerd.

Principes kosten soms geld, dat zei mijn opa vroeger al.

Mocht je zulke ballen niet hebben, dan snap ik dat en dat is óók prima! Maar stop je dan wel eens een keer met 68 keer per jaar hetzelfde riedeltje? Iedereen en zijn schele hamster kent het nu hier, echt waar!

Reactie van Robert T op 20 September 2022 op 19.00

Waar gaan we naar toe schrijft heer John. ?

We hebben decennia geleden vanaf de jaren 80 een systeem opgezet waar de marktwerking als de heilige graal werd gezien en toegepast in alle geledingen van de samenleving en dus ook in het publieke domein. En nu komt daarvan de factuur...

Tja en laat die marktwerking de gemiddelde modale burger hard raken. Alleen gericht op genereren van winst en te weinig gelegen aan de menselijke maat en dan ook nog zonder een gedeelte van die winst aan te wenden voor maatschappelijk collectief welzijn. Moet men niet verbaasd kijken dat deze winstgenerator zich uiteindelijk tegen je keert.

zoals ik het zie wordt de vermogende bovenlaag steeds meer ongehoord rijk en de "gewone mens' faciliteert dat met armoede, gematigde lonen, inflatie, onbetrouwbare bestuurders die zelfs soms ingepalmd zijn door mondiale bedrijven en het gaandeweg inleveren van onze verworven rechten en privileges zoals zelfstandig kunnen wonen in een huis, bescherming van de minder bedeelde mens....de  Staat die invloed heeft vrkocht over bijv de nuts voorzieningen enz enz .

Echter het huidige kapitalistische marktwerking systeem is niet meer zo lang houdbaar hoop ik en een goed alternatief is wel voorhanden maar niet zomaar geschapen. De bovenlaag zal zich met hand en tand zich verzetten tegen de aantasting van hun invloed en zullen hun exorbitante winsten, belegd via de bekende belasting paradijzen, veilig willen stellen .

' time for a change , yes we can' in 2009 met Obama bleek ook niet zo makkleijk te realiseren weten we nu ...

Help ik lijk wel Karel Marx ha ha .

Reactie van Jeannette op 22 September 2022 op 12.44

Max: "Tevens worden de ziektekosten gemaakt door toeristen in Frankrijk ook meegerekend in het verhaal. En dat klopt natuurlijk niet."

Dit is dus helemaal niet zo, lees dit topic en eerdere recente berichten hierover door. 
Ook weer zo'n aanname waar je niet van af te brengen bent ondanks de vele berichten hierover die deze tegenspreken. 
Jij hebt mening gevormd en bent er niet van af te brengen, elke discussie loopt dus steevast dood. 

Reactie van Jan de Voogd op 23 September 2022 op 11.27

@Jeannette

@Max

Wat de definitie van gemiddelde kosten van ziekteverstrekkingen van Nederland betreft , en deze afgeleid worden van kostennota's die op vaste vergoedingsbedragen binnen de EU gebaseerd zijn, is die af te leiden uit art. 64 Vo987/2009. Het gaat dan om de gemiddelde kosten per verzekerde voor verstrekkingen voorzover die worden toegekend op basis van de wetgeving van een staat. Daarin staat geen beperking tot het grondgebied van die staat. Op die grond concludeerde ik dat kosten gemaakt door Nederlandse verzekerden bij tijdelijk verblijf niet meetellen in de berekening van de woonlandfactor in de zin door Max gesuggereerd, namelijk in de gemiddelde kosten van Frankrijk  waardoor een verhoging van de woonlandfactor zou ontstaan. Ze dienen m.i. echter wel meegenomen te worden in de gemiddelde kosten van Nederland, zeker voor zover ze direct door de Nederlandse verzekeraar worden vergoed. En in die zin leiden ze dus tot een verlaging van de woonlandfactor via een "verhoogde" noemer . Zij het dat je wel kunt stellen dat in Frankrijk gemaakte kosten door Nederlandse toeristen veelal anders in Nederland gemaakt zouden zijn, dus de facto niet wezenlijk tot verandering in de woonlandfactor leiden.

 Je kunt je verder afvragen of kosten die via de EHIC gedeclareerd worden bij het Zorgverzekeringsfonds in de berekening van gemiddelde kosten van Nederland dienen te worden opgenomen. Strikt formeel gezien denk ik dat dat niet zo is, aangezien die kosten niet voortvloeien uit eigen wetgeving, maar uit Vo883/2004 (de verdragsrechtbepalingen).  Ze horen ook niet thuis in de gemiddelde kosten van Frankrijk om dezelfde reden. Zo gezien zouden die dus tot een verlaging van de noemer in de woonlandfactor leiden.  Een andere redenering is dat deze kosten, die ten laste komen van het Zorgverzekeringsfonds,  vergelijkbaar moeten worden geacht met de direct door de Ned. verzekeraar vergoede kosten aan Franse behandelaars en dus wel meetellen in de gem. kosten van Nederland. Deze twee mogelijkheden  behoeven verder onderzoek.

Soortgelijk geldt voor geplande behandelingen in Franrijk van ZVW-verzekerden.

Reactie van Theodora Besse op 23 September 2022 op 14.42


Wat in de reactie hierboven staat, is mij een compleet raadsel. Komt Jan, EU-deskunsige, nu terug op hetgeen hij eerder in dit onderwerp heeft beweerd of niet? Of is het aan de ene kant dit en aan de andere kant dat?

Hopeloos, wanneer de regels niet duidelijk zouden zijn, want daarop wordt wel gebaseerd, hoeveel geld bij mensen wordt ingehouden en hoeveel zorgtoeslag zij ontvangen. Heeft Max nu wel of niet gelijk, dat de woonlandfactor voor Frankrijk 65 zou moeten zijn? Ik begrijp er helemaal niets meer van door de laatste reactie van Jan de Voogd. Wat wil je nu eigenlijk beweren, Jan? Liefst in voor leken zoals ik begrijpelijke taal. Dankjewel.

Ik heb notabene nog opgezocht wat art. 64 Vo987/2009 inhoudt, maar daar is ook geen touw aan vast te knopen.

Reactie van Jan de Voogd op 23 September 2022 op 15.23

Wat er staat: naar artikel 64 Vo987/2009 dienen de gemiddelde ziektekosten voor verstrekkingen per verzekerde voor een staat bepaald te worden door de totale uitgaven gedaan onder de wetgeving van die staat (geen administratieve kosten: slechts zorg- en behandelkosten overigens) te delen door het aantal verzekerden (zij het in een naar leeftijd gewogen systeem).

Dit gezegd zijnde kunnen de kosten van  Nederlandse ZVW-verzekerde toeristen niet leiden tot een verhoging van de woonlandfactor (zoals ik Max mening daarover weersprak) maar wel tot het tegenovergestelde: een verlaging (via de noemer in de woonlandfactor).

Als toegift ging ik in op de kosten die voor Nederland in Frankrijk door in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden gemaakt worden en die Nederland aan Frankrijk terugbetaalt. Daarvan is onduidelijk of die ook tot verlaging van de woonlandfactor zouden kunnen leiden. Dat is afhankelijk van de vraag of deze gezien kunnen worden als kosten onder de Nederlandse wetgeving: m.i. formeel althans niet.

Daaraan kan hier toegevoegd worden: de kosten van de pensioenlandzorg die deze genieten in Nederland. Dat is in elk geval geen zorg die tot Franse kosten kan leiden (dus invloed op de teller in de woonlandfactor, hoogstens zijn ook dat Nederlandse kosten die tot verlaging van de woonlandfactor leiden.

 Overigens gaat het bij deze  zaken om mogelijke invloeden die ver achter de komma van de woonlandfactor liggen, en wel omdat de aantallen Nederlandse toeristen en verdragsgerechtigden (en de bijbehorende kosten) in Frankrijk in het niet vallen vergeleken bij de bulk van verzekerden.

Ik zal trachten bij CAK verdere opheldering op het laatste te krijgen over de definitie van de ziektekosten ten behoeve van de woonlandfactor.

Reactie van Janny O. op 23 September 2022 op 15.47

Soms ben ik het met Theodora eens. Zelfs als je niet dom bent is er onderhand niets meer van te begrijpen. 

Ik had gedacht dat het laatste al lang veel eerder gevraagd was.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden