www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk


In de Nederlandse Staatscourant van 30 oktober zijn de woonlandfactoren voor 2019 bekendgemaakt. Zie staatcourant-woonlandfactoren-2019.pdf.


De Toelichting...


Voor Frankrijk gaat de woonlandfactor, die in 2018 fors steeg, in 2019 bijna terug naar het niveau van 2017. Dat zullen de verdragsgerechtigden in Frankrijk dus merken in het hogere nettobedrag dat zij aan AOW, pensioen of uitkering zullen ontvangen (en in een lager bedrag van een eventuele zorgtoeslag).

Uit de Toelichting blijkt dat er voor 2019 een nieuwe berekeningsmethode is gehanteerd. Vroeger werd uitgegaan van de door de lidstaten opgegeven gemiddelde zorgkosten (voor Frankrijk in het jaar 2014). De nieuwe berekeningsmethode is gebaseerd op de cijfers die de World Health Organization jaarlijks publiceert. De Toelichting zegt daarover: "Ten opzichte van de huidige bronnen zijn de gegevens van de WHO een stabiele, onafhankelijke, toegankelijke en betrouwbare bron van informatie over zorgkosten in vrijwel alle landen. Het gebruik van gegevens van de WHO heeft ook als voordeel dat de woonlandfactoren kunnen worden geactualiseerd naar de meest recente cijfers en dat voor alle landen hetzelfde referentiejaar geldt." Dat laatste is nu niet het geval. Zo werd tot nu toe voor Marokko uitgegaan van de zorgkosten in 2002 (!) en voor Tunesië in 2006. De woonlandfactor voor deze beide landen stijgt met de nieuwe berekeningsmethode daardoor respectievelijk 54% en 35%. Eind 2019 zal de methode met het oog op de toekomst worden geëvalueerd.

De VBNGB* (Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland) heeft de woonlandfactoren voor Nederlanders in alle betreffende landen voor 2017, 2018 en 2019 op een rijtje gezet. Voor Frankrijk bedragen die: 0,8316 (2019), 0,9262 (2018) en 0,8245 (2017).

* De talrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland op de VBNGB website (waaronder de column van EU-deskundige Jan de Voogd) is alleen toegankelijk voor leden. Lidmaatschap € 50 per jaar.


Weergaven: 2627

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20181104, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 6 November 2018 op 21.18


Jan, dat is allemaal wel leuk, maar ten eerste ga je niet in op de rechtmatigheid van het afschaffen van de heffingskortingen en ten tweede speelde de zaak Gschwind in 1999, de zaak X in 2017. En in die laatste zaak is duidelijk bepaald dat de belastende lidstaat dezelfde belastingvoordelen moet verlenen aan alle EU-inwoners. Of het nu twee of tig landen zijn. Twee voorwaarden: in het woonland geen vergelijkbare belastingvoordelen kunnen krijgen én het grootste deel van het inkomen moet afkomstig zijn uit het land dat de belasting heft. Het EHvJ overweegt:

"... dat artikel 49 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat waarvan de belastingwetgeving de aftrek van negatieve inkomsten uit een woning toestaat, het voordeel van die aftrek aan een niet-ingezeten zelfstandige weigert wanneer deze op het grondgebied van die lidstaat 60 % van zijn totale inkomen ontvangt en op het grondgebied van de lidstaat waar zijn woning is gelegen geen inkomen ontvangt op grond waarvan hij een gelijkwaardig recht op aftrek geldend kan maken."

Hier is dus sprake van slechts twee lidstaten (het woonland en het land waaruit de inkomsten afkomstig zijn). Met andere woorden: de belastende lidstaat moet dezelfde belastingvoordelen toekennen aan alle inwoners van de EU van wie het grootste deel van het inkomen uit de belastende staat komt (in het geval van X was dat 60%).

Pas in een latere overweging kwamen het meerlandenprobleem en de pro-rataverdeling tussen de lidstaten aan de orde, waaraan het EHvJ zijn goedkeuring gaf.

Iemand als Gerard, die belastingplichtig is in Nederland en 100% van zijn inkomen uit Nederland ontvangt, kan in zijn woonland helemaal geen fiscale voordelen genieten, omdat hij er geen belastbaar inkomen heeft. En toch krijgt hij een brief dat zijn heffingskortingen worden afgeschaft, alleen omdat hij naar Frankrijk is verhuisd. M.i. is dat in strijd met het fundamentele beginsel van de EU inzake vrijheid van personenverkeer. Ook de KBB-regeling met de 90%-eis is m.i. in strijd met de EHvJ-uitspraak in de zaak X. 

Hopelijk kun je daar nog even je zienswijze op leveren.
 

Reactie van Jan de Voogd op 6 November 2018 op 22.09

@Theodora

1. Wat betreft het arrest X citeer je niet de essentiële overweging van het EHvJ. En daar zijn wel degelijk drie staten in het geding: Spanje als woonstaat, en Nederland en Zwitserland waaruit het arbeidsinkomen komt. Die luidt als volgt:

49      Op de tweede vraag moet dan ook worden geantwoord dat het uit het antwoord op de eerste vraag voortvloeiende verbod geldt voor elke werklidstaat op het grondgebied waarvan een zelfstandige inkomen ontvangt op grond waarvan hij er een overeenkomstig recht op aftrek geldend kan maken, naar verhouding van het aandeel van dat inkomen dat de zelfstandige op het grondgebied van elk van de werklidstaten ontvangt. Daarbij is een „werklidstaat” iedere lidstaat die heffingsbevoegdheid heeft voor arbeidsinkomen dat door een niet-ingezetene op zijn grondgebied wordt ontvangen, ongeacht op welke plaats feitelijk arbeid wordt verricht.

Hier wordt dus het pro rata beginsel voor verdeling van de fiscale voordelen over de herkomst/werkstaten geïntroduceerd. Een veel gemaakte , ook door jou, fout is dat daarmee ook de verhouding tussen de toekenning van fiscale voordelen tussen woonstaat en herkomststaat bedoeld zou zijn. Dat is niet het geval. Het EHvJ houdt vast aan de Schumacker doctrine dat:

1. het in de eerste plaats aan de woonstaat is de geldende fiscale voordelen te verlenen

2. bij wijze van uitzondering dat echter aan de herkomststaat is, indien grotendeels het wereldinkomen aan heffing door de herkomststaat onderhevig is. Dat "grotendeels" is niet kwantitatief vastgelegd door het EHvJ, maar een percentage van minstens 90% wordt aanvaardbaar geacht.

3. Arrest X voegt hier alleen aan toe dat in geval van 2 het wereldinkomen uit meer dan 1 herkomststaat komt, de verplichting om de fiscale voordelen te verlenen verdeeld moet worden over die herkomststaten  naar de verhouding van de inkomens uit die herkomststaten. Een bijzonder geval dus dat slechts een nuancering geeft aan de Schumacker doctrine die ik hierboven (in 1 en 2) schetste.

Nederland heeft bij uitspraak Hoge Raad dit arrest X gevolgd. Maar er moet nog een wetswijziging in Nederland volgen aangezien dit bijzondere geval van inkomsten uit meerdere herkomststaten in de EU context niet in de wet zit. Die wetswijziging is aangekondigd. En zou gebruikt kunnen worden om nog meer aan de KBB regeling te veranderen. 

Wat betreft die heffingskortingen (alleen het belastingdeel) is de redenering , begrijpelijk , als volgt geweest. Alleen KBB'ers hebben recht op (belastingdelen in) heffingskortingen. Dus is het beter te voorkomen dat je ze eerst in de loonbelastingsfeer, dus bij maandelijkse toekenning door bijv. SVB, toekent en later weer in de inkomstenbelastingsfeer moet terughalen bij de belastingplichtige als belastingdienst, namelijk  als later blijkt dat iemand niet kwalificeert. M.a.w. het recht op die heffingskortingen blijft in de inkomstenbelasting bestaan, maar wordt dus pas bij aanslag ib geëffectueerd. Een uitzondering maakt men bij degenen die evident van jaar op jaar zullen kwalificeren. Dan kan bijv. op verzoek een voorlopige aanslag worden ingediend (vanaf 2019 dus) waarin dat kwalificeren verwerkt is, en dus heffingskortingen kunnen worden toegekend. Overigens zullen veel gepensioneerden wonend in Frankrijk met Nederlands pensioen niet kwalificeren, tenzij ze overheidspensioen hebben. Dit vanwege  het feit dat zowel AOW als bedrijfspensioenen voor belastingheffing bij verdrag aan Frankrijk zijn toegekend. 

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 14.02
Met belangstelling heb ik de bijdragen over dit onderwerp gelezen, met name over de AOW en belastingplicht. Wij wonen niet in Frankrijk, maar in Portugal (hebben 10 jaar in Frankrijk gewoond en overwegen weer terug te keren). Ook wij hebben een brief ontvangen van de SVB over de heffingen. Mijn man ontvangt een netto AOW met 100% partnertoeslag. Loonheffing en bijdrage Zvw zijn afgetrokken. Daarnaast een ABP pensioen uit openbaar onderwijs en verder hebben wij nog een kleine opbrengst uit B&B. Over de ABP is het helder, Nederland houdt daar belasting op in. Dit is geen 90% van het wereldinkomen. Volgens onze nederlandse boekhouder in Portugal betalen wij over de AOW en de b&b inkomsten belasting in Portugal.
Dat is niet mis, wij betalen hier ruim twee netto maanden AOW ( 3300 euro) inkomstenbelasting! Ik begrijp dan niet hoe Theodora en anderen een bruto AOW ontvangen en bovendien geen belasting in Frankrijk betalen.
Reactie van Jan de Voogd op 7 November 2018 op 14.58

Bijdrage ZVW (aan CAK) zou niet aan de orde hoeven te zijn indien men in Portugal op grond van de inkomsten uit B&B ( en dus als werkende) ziektekostenverzekerd zou zijn naar het wettelijke stelsel van Portugal. Dit ware na te gaan, ook in verband met evt. aan Portugal te betalen premies (en eigen bijdragen).

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 16.22
Beste Jan, dank voor je reactie. Dat klopt, maar wij hebben hiervoor gekozen omdat de bijdrage aan de sociale verzekering in Portugal een stuk duurder zou uitpakken. Als 65+ met premiebetaling in een ander land wordt je hiervan vrijgesteld.
Ik blijf me toch afvragen of ik verplicht ben inkomstenbelasting over AOW in Portugal te betalen.
Reactie van Theodora Besse op 7 November 2018 op 16.57


Wilma, het is in Frankrijk wettelijk zó geregeld dat wanneer je hier een entreprise sticht, je verplicht basisverzekerd bent voor ziektekosten. Dat betekent volgens EU-recht dat je onder het franse sociale stelsel valt. Je bent dan niet verdragsgerechtigd en je ontvangt je AOW en je eventuele pensioen (niet-ABP) bruto, omdat je niet verdragsgerechtigd en in Frankrijk belastingplichtig bent.

Ik heb een heel kleine B&B, gedurende 5,5 maand per jaar. Omdat ik die in een officiële ondernemingsvorm heb gegoten ben ik hier dus verplicht basisverzekerd en niet (meer) verdragsgerechtigd.

Ik had ook zonder onderneming een B&B kunnen beginnen, namelijk als bijverdienste, maar dan was ik niet verplicht verzekerd geweest in Frankrijk en was ik verdragsgerechtigd gebleven. Dat brengt niet alleen hoge verdragsbijdragen aan het CAK mee, maar ook heel veel administratie, waar ik een broertje dood aan heb.

Ik heb geen idee hoe de wettelijke regeling in Portugal is, maar als je daar ook als eigenaar van een onderneming verplicht bent verzekerd, dan word je wanneer je een onderneming start ook verdragsgerechtigde-af, zodat je niet meer aan het CAK hoeft te betalen. Wel blijft jullie ABP-pensioen in Nederland belast en de inkomsten uit de B&B in Portugal. Maar wanneer jullie na 2012 naar Portugal zijn verhuisd zou je 10 jaar lang geen belasting over je AOW hoeven betalen, zie onder meer deze website. Maar misschien zijn jullie al eerder naar Portugal verhuisd?

Reactie van Susan op 7 November 2018 op 16.58

mijn AOW is vrijgesteld v belasting in Ned , wel betaal ik over mijn inkomen uit gite en AOW hier belasting Wilma het ligt eraan wat je verdiensten zijn v je Bed en B daarover moet je hier ook belasting betalen.

Reactie van Susan op 7 November 2018 op 17.01

wilma lees ik dat nu verkeerd je schrijft

Mijn man ontvangt een netto AOW met 100% partnertoeslag

Loonheffing en bijdrage Zvw zijn afgetrokken.

dan is dat toch   niet  meer 100%????

Reactie van wilma peursum op 7 November 2018 op 17.14

Theodora, wij zijn inderdaad al vóór 2012 resident in Portugal geworden. 

Ik begrijp alleen niet dat er heffingskorting wordt toegepast en we toch inkomstenbelasting in Portugal moeten betalen.

Reactie van Theodora Besse op 7 November 2018 op 17.34


Dat komt Wilma, doordat jullie zowel een ABP-pensioen hebben als AOW en inkomsten uit een B&B. Ik ken het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal niet, maar in de meeste belastingverdragen is opgenomen dat overheidspensioenen (ABP) in het land van herkomst worden belast. Overige inkomsten worden in het woonland belast. Op het ABP-pensioen worden door Nederland heffingskortingen toegepast, maar Portugal kent die misschien niet?

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden