NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Aftrekbaarheid van de betaalde premies CVZ en AWBZ (inclusief alle naheffingen) in Frankrijk

Op Infofrankrijk zijn de volgende 2 bijdragen te vinden die wellicht voor u van belang zijn: 

Na enkele jaren van discussie met de Belasting ambtenaar in Orange over de aftrekbaarheid van de betaalde premies CVZ en AWBZ (inclusief alle naheffingen) is er nu na bemiddeling van de Conciliateur Fiscal Departemental een voor mij verhelderende uitspraak gedaan.
De consequent opgelegde ambtshalve aanslagen die verhoogd zijn met rente en boete (intérêts de retard et au titre de la majoration) worden gecorrigeerd. Bovendien mag ik ook een claim indienen voor gederfde rente over de teveel betaalde belasting.

Voor al degene die ook in een dergelijk conflict zitten hieronder de (CFD) tekst:

S’agissant de votre demande de déduction des cotisations de sécurité sociale versées aux Pays-Bas de revenu brut que vous déclarez en France en 20.., il convient de préciser que les articles 83-10 et 10-O bis du Code Générale des Impôts (CGI) stipulent que depuis l’imposition des revenus de l’année 2004, les cotisations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux, y compris les régimes étrangers de sécurité sociale auxquels les salariés restent affiliés dans leur pays d’origine) sont déductibles sans limite de la rémunération brute.
Ainsi, la contribution à titre obligatoire au titre de la loi sur l’assurance Soins de santé des Etrangers (partie proportionnelle aux revenues et partie fixe) entre dans la catégorie des cotisations déductible des revenus bruts déclarés en France puisqu’ils ont déjà subi un prélèvement dans le pays d’origine en l’occurrence les Pays-Bas.

Vervolgreactie:

Vandaag was ik bij de belastinginspecteur geroepen omdat we iets moesten bespreken.
Ik had je bovenstaande Franse tekst afgedrukt en meegenomen. Dat bleek een wijs besluit te zijn.
De materie was hem maar vagelijk bekend en hij vroeg of hij mijn kopie mocht hebben.
Het is dus een goed idee om dat op een prominente plaats op de site te vermelden.
Ik was je dankbaar vandaag.

Bron: Infofrankrijk.com - De belastingen: ook in Frankrijk wordt het er n...

Weergaven: 2631

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20131223, Geldzaken, Gezondheid, Sport en Spel, Overheid

Reactie van Inge VRDJ op 24 December 2013 op 8.36
Zou het een idee zijn om de hele brief van de Conciliateur Fiscal Departemental, inclusief datum en aanhef, ergens op de site zetten zodat we hem allemaal kunnen afdrukken en onder de neusjes van de Franse belasting mensen kunnen houden? Het lijkt me een document van onschatbare waarde.
En yess, degene die zich hier in heeft vastgebeten, met dít resultaat verdient een medaille! Dank!
Reactie van edith janzen op 24 December 2013 op 10.55

Ook handig, in welke departementen zitten de inspecties, die hun vervolgcursus 'europa' vergeten zijn te volgen? In ieder geval in Orange. Wellicht ook een idee om een klacht in te dienen hogerop, de baas van deze inspecteurs?  De concilliateur doet heel goed werk, maar het is per keer, per klant. Dus brandjes blussen, en zij/hij pakt de incompetentie op dit punt niet fundamenteel aan. 

Reactie van Hans Carstens op 24 December 2013 op 13.14

Bedankt voor de info.
Alleen heb ik ook al jaren te veel belasting betaald op basis van mijn "wereldinkomen" vanuit NL-only.
Bij CVZ heb ik een claim ingedient van 2.500 € m.b.t. schade geleden door te veel betaalde belasting in Frankrijk doordat CVZ in mei 2012 pas de Zvw-Jaarafrekening indiende bij mij over 2009, in aug.2012 die over 2010 en in sept.2012 die over 2011.
Door de rechtbank in Amsterdam is in eerste instantie die claim afgewezen, onder het mom (niet lachen, het is serieus waar) : dat CVZ heeft afgezien van het opleggen van de wettelijke rente over de Buitenland Bijdragen van verdragsgerechtigde Nederlanders in het buitenland.
Dat is een paar tientjes "vrijwillige rentederving"en staat in géén verhouding tot de werkelijk geleden schade mijnerzijds.
Maar daar had de AMS-RB-rechter-dame geen boodschap aan, daar zit het CVZ dagelijks bij op schoot, dus de uitspraak was van te voren al geregeld, zo niet dan alsnog na de rechtzaak.
Ja dat haal je de koekoek : de CVZ-boys waren zelf drie jaar te laat doordat er GEEN wettelijke basis bestond voor de AWBZ-lariekoek -belasting-die-geen-belasting-mocht-heten-maar-een "rekenregel voor de berekening van de BB is geworden" via die "welwillende" CRvB uitspraak, waarvan de onderliggende zwendel door het CRvB kennelijk niet is begrepen/doorzien/ontzien, wordt weggewuift.
Waarvan CVZ zich nu dus bedient, na deze uitermate stompzinnige CRvB uitspraak die deze hele CVZ-AWBZ zwendelzooi alsnog faciliteert.
CVZ mocht dat dat ineens wel, domweg misleid door de CVZ/VWS+FIN+SoZa triade geldklopperij; vanuit die ministeries die er alle belang bij hebben ongelimiteerd de BB op te kloppen tot ongelimiteerde hoogte, ondanks de daaraan gestelde limiet (zie in EU 883/2004 art. 30.1.).
Dus mocht CVZ alsnog rekeningen gingen versturen, 3 jaar te laat !
Maar met de vervolgschade, hoefde geen rekening te worden gehouden.
Lust u nog peultjes ?
"Maar Brutus is een achtenswaardig man".

OPGELET :
Oh ja, uit de recentste pensioenbetalingspecificatie (dec.2013) las ik het volgende :
Van het BRUTO inkomen wordt eerst de betaalde AWBZ-bijdrage van zo 12,15% (zo'n 3000 euro) afgetrokken.
Het resterende bedrag wordt gespecificeerd als "Zvw-inkomen" waarover de 5% premie-bijdrage mag worden berekend !
Dat houdt in dat (mogelijk) in uw Zvw-Jaarafrekening ook daar een valse berekening wordt gehanteerd door NIET die AWBZ eerst af te trekken, maar die 5% over de volle mep (voor aftrek van de AWBZ dus) te berekenen !
Dat houdt in dat u 5% over 3.000 euro = 150 euro TE VEEL betaald !
Wettelijk foutje van CVZ : Bedankt !
Dus kijk uw jaarafrekeningen er nog eens op na !
En als het inderdaad zo is dat de 5% OOK is berekend over de volle mepmaak bezwaar tegen deze CVZ-zwendel nr 17.
Ik was tot gisteren, daar ook niet van op de hoogte.
Ergo : vraag dan revisie bij CVZ aan van de Jaarafrekening : eis dat geld terug van CVZ, tot op de cent !
Revanche est un plat qu'on mange froid !
Success bij deze revisie-wraak, Hans Carstens.

Reactie van Michiel Terwindt op 24 December 2013 op 17.21

Beste Ed ,  hier snappen veel mensen weinig van ,waaronder ikzelf, zou je een korte Nederlandse samenvatting kunnen  geven ?

Bij voorbaat dank.

Reactie van Jan de Voogd op 25 December 2013 op 14.29

Doorslaggevend is dit arrest van het EHvJ (betreft een gepensioneerde in Polen):

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

23 april 2009 (*)

In zaak C‑544/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) bij beslissing van 3 november 2007, ingekomen bij het Hof op 4 december 2007, in de procedure

Uwe Rüffler

tegen

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu,

 Dictum:

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 18, lid 1, EG staat in de weg aan een regeling van een lidstaat, volgens welke de betaalde ziekteverzekeringspremies slechts in mindering mogen worden gebracht op de inkomstenbelasting indien deze premies in deze lidstaat op basis van nationaal recht werden betaald, en waardoor de toekenning van een dergelijk belastingvoordeel wordt geweigerd wanneer de premies die kunnen worden afgetrokken van de in deze lidstaat verschuldigde inkomstenbelasting, worden betaald in het kader van een wettelijk ziekteverzekeringsstelsel van een andere lidstaat.

Reactie van Jan de Voogd op 25 December 2013 op 14.51

Hans Carstens gisteren:

 “ Van het BRUTO inkomen wordt eerst de betaalde AWBZ-bijdrage van zo 12,15% (zo'n 3000 euro) afgetrokken.
Het resterende bedrag wordt gespecificeerd als "Zvw-inkomen" waarover de 5% premie-bijdrage mag worden berekend !
Dat houdt in dat (mogelijk) in uw Zvw-Jaarafrekening ook daar een valse berekening wordt gehanteerd door NIET die AWBZ eerst af te trekken, maar die 5% over de volle mep (voor aftrek van de AWBZ dus) te berekenen !
Dat houdt in dat u 5% over 3.000 euro = 150 euro TE VEEL betaald !”

 

 Dit is onjuist: de (pseudo) AWBZbijdrage component wordt voor een verdragsgerechtigde  niet afgetrokken van het bruto-inkomen ter bepaling van de (pseudo)–component “inkomensafhankelijke bijdrage over het ZVW-inkomen". Dat volgt uit de hierna genoemde regelgeving. Ook in Nederland is dat voor ZVW-verzekerden niet het geval. In dit opzicht is er gelijke behandeling van de gepensioneerde verdragsgerechtigde:

 

 

Regeling Zorgverzekering

Art. 6.3.1. lid -2. De grondslag van de bijdrage is gelijk aan de som van:
a. een inkomensafhankelijke bijdrage ter hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage die de persoon, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, op grond van paragraaf 5.2 van die wet verschuldigd zou zijn geweest indien hij verzekeringsplichtig zou zijn geweest

Art. 42.4.b. ZVW over die hiervoro bedoeld egrondslag

b. vroegere arbeid als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 van de verzekeringsplichtige of van degene, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, tot een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, met uitzondering van bij ministeriële regeling aan te wijzen bestanddelen van het loon.

Artikel 10 Wet op de Loonbelasting 1965:

 1. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

 

 verdere definiering van die grondslag, emt enkele voor gepensioneerdne relevante elementen in:

Artikel 11 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting

1. De loonbelasting wordt mede geheven van natuurlijke personen die de navolgende tot het belastbare inkomen uit werk en woning dan wel het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 behorende inkomsten genieten:

 

c. uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en uitkeringen of inkomensvoorzieningen ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

 

u. uitkeringen ingevolge een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

v. tegemoetkomingen ingevolge de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

Reactie van Nityam op 26 December 2013 op 13.26

Hierbij een snelle vrije vertaling:

Stuur dit bericht door zodat heel Frankrijk weet dat men ons als sukkels behandelt! Voor een keer zegt een hoge ambtenaar ons de waarheid gezegd
Evelyne DUBIN is op France Bleue geweest, maar niet op een nationale zender, waarom?
De sécu heeft geen tekort maar een overschot.... 50 seconden zijn er maar nodig  om te snappen waarom.. En al die tijd stoppen wij het gat van de sécu ..... Evelyne DUBIN heeft veel moed om deze tekst te schrijven en te ondertekenen, (zie onderaan de tekst).

> > > > STUUR DIT ZO VAAK DOOR ALS U KUNT !!!!!!!> > > > > > > >
L'ASSURANCE MALADIE 50 seconden adembenemende lectuur.

Om het tekort van de sewecu te dichten, doen onze dierbare regeringsleiders hun uiterste best, namelijk door ons opnieuw te laten betalen...
1 – Vanaf nu betalen wij voor elk medisch consult  1 euro.
2 – Er zijn restricties voor de ziektewet opgelegd. ...
3 – Wij moeten naar een huisarts alvorens een specialist te raadplegen. ...
4 – Voor elke behandeling van meer dan 91 eurs , moeten wij 18 euro uit eigen zak betalen..
5 – Belasting van 0,50 eurocent op elk doosje medicijnen ¦
6 etc... !!!Alle maatregelen zijn genomen om het befaamde gat te dichten dat op dit moment 11 miljard bedraagt.

Maar wist u dat:
1) Een deel van de accijns op tabak, bedoelt voor de sécu, niet wordt overgemaakt: 7,8 miljard.
2) Een deel van de accijns op alcohol, bestemd voor de sécu niet wordt overgemaakt : 3,5 miljard.
3) Een deel van de premies van  de autoverzekeringen, bedoelt voor de sécu, niet wordt overgemaakt: 1,6 miljard .
4) De belasting op vervuilende industrieën bestemd voor de sécu, niet wordt overgemaakt: 1,2 miljard.
5) Het gedeelte van de TVA (BTW) bedoelt voor de sécu niet wordt overgemaakt 2 miljard.
6) Betalingsachterstand aan de sécu van de zorgcontracten : 2,1 miljard.
7) Betalingsachterstand van bedrijven: 1,9 miljard.

Een eenvoudige optelsom levert het bedrag van 20 miljard € op.

Conclusie : Als de verantwoordelijken van de sécu en onze regeringsleiders hun werk goed en eerlijk zouden doen, als elke organisatie het geld dat zij de sécu elk jaar schuldig is zou overmaken, zou dit beweerde  gat van 11 miljard een overschot van 9 miljard zijn!!!!

Deze cijfers zijn niet bedacht ; u kunt ze bekijken op de website van de sécu: zij komen uit een rapport van de balans van de sécu. Als onze overheden, die ons dagelijks lastig vallen met reclamespots om fruit en groente te eten, er echt van overtuigd waren dat we 5 stuks fruit en groente per dag moeten eten om onze gezondheid te redden en dus de ziektekostenverzekering, zouden ze de TVA op deze producten wel afschaffen !

Vergeet niet de overhaaste aankoop van 90 miljoen doses Tamiflu door het Ministerie van gezondheid , terwijl men weet dat de griep A niet dodelijker  en gevaarlijker is voor u  en mij dan de klassieke seizoensgriep. Dat kunnen we helaas niet zeggen van de bijkomende potentiële schade van de toevoegingen in de vaccins die een realiteit is!!! Wat zal de prijs zijn van deze operatie, die de sécu opnieuw moet dragen als de regering besluit de situatie te dramatiseren !!!

Vriendelijke groet.

@ Evelyne Dubin
Secrétaire Générale
Adjointe au Directeur Général
Institut National du Développement Local
Avenue Michel Serres BP 32
47901 AGEN Cedex 9
Tél : 05.53.48.06. 74
Fax : 05.53.48.06.71
Mobile: 06.72.19.53.50
e-mail: e.dubin@indl.fr

Neem uw VERANTWOORDELIJKHEID; stuur sit bericht door aan al uw contacten,
Door dit bericht te circulere, komt ze misschien op een dag op het scherm van iemand die nadenkt, een gedeputeerde, een verstandige minister die het geld van de premiebetalers beheert, en die het op een verantwoordelijke manier besteedt, zonder een tekort te veroorzaken. Met een beetje moed, zou hij (we moeten altijd blijven dromen) af kunnen wijken van de verspillingen, die vandaag de dag bij iedereen bekend zijn!!!

 

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

--

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0